OpenBIM software

Přehled

vizualizace SketchUP SketchUP; Artlantis; Cinema 4D; ARCHICAD
Twinmotion
             
arch&stav   ARCHICAD          
energetická analýza   ARCHICAD, EcoDesigner              
konstrukce     Tekla          
statika     Nemetschek Scia          
TZB     DDS-CAD          
kontrola kvality projektu     Solibri          
projekt management         Vico Software    
facility management                 ArchiFM
  PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA PROJEKT PŘÍPRAVA ŘÍZENÍ STAVBY PROVOZ A SPRÁVA
prohlížení/připomínkování BIM projektu
Tekla BIMsight *); Solibri Model Viewer *);

*) programy jsou k dispozici zdarma


Komentář

Statika

Díky obousměrné komunikaci řešené buď sdílením datového formátu nebo prostřednictvím IFC může architekt/projektant pracovat se stejnými daty, přičemž ARCHICAD odvozuje z virtuální budovy stavební model, kdežto pro statika je tatáž virtuální budova zdrojem modelu výpočtového. Přímé vazba: FEM Design v7. Vazba přes formát IFC: SCIA ESA PT, Tekla Structures, Autodesk Revit Structure, Axis VM, SAP2000, ETABS.
Více o komunikaci a sdílení projektu se statiky (PDF dokument anglicky)

Pracovní postupy pro sdílení dat se statiky
Video ukázky vysvětlují, jak může probíhat komunikace mezi architektem/projektantem pracujícím s ARCHICADem a statikem, který pracuje s jakoukoli aplikací, jež podporuje IFC. Jak lze sdílet informace o projektu, sdílet a spravovat navrhované a prováděné změny s cílem vytvořit vysoce profesionálně zpracovanou plně integrovanou dokumentaci.

     
Export architektonického modelu z ARCHICADu
Načtení statického modelu do ARCHICADu
Z modelu vycházející management různých verzí projektu

Komunikace ARCHICAD - Scia Engineer
Prezentace rekapituluje základní filosofii obou systémů a ukazuje jak architekt/projektant, uživatel ARCHICADu, a statik, uživatel Scia Engineer, mohou sdílet projekt a současně zpracovávat změny na něm prováděné. Prezentace vysvětluje krok za krokem OPEN BIM komunikaci na reálném projektu.Komunikace ARCHICAD - AxisVM
Ukázka sdílení BIM projektu mezi architektem/projektantem a statikem. Komunikace mezi profesemi probíhá prostřednictvím formátu IFC


Energetické analýzy

Data, která obsahuje virtuální budova ARCHICADu, jsou zdrojem pro zpracování energetických analýz již od úvodních fází zpracování projektu. Pakliže architekti mohou snadno analyzovat energetickou náročnost svých projektů již během studie, dokáží reagovat na dlouhodobé zájmy investora. Graphisoft sám dodává  EcoDesigner STAR (od ArchiCAD 16 základní verze EcoDesigneru součástí ARCHICADu), rovněž jsou k dispozici přímá softwarová propojení na Energy Plus, Riuska, ArchiPhysik, ECOTECT či přes GMB.xml Green Building Studio. 


TZB

Ve virtuální budově ARCHICADu jsou uložené informace včetně použitých materiálů a výšek. Projektant TZB má k dispozici mnohem více informací, než pouhý 2D podklad a řadu tabulek a poznámek. Díky technickým informacím uloženým v modelu může využívat bez zdlouhavého zadávání také technické výpočty. Speciální funkce založené na výsledcích výpočtů usnadňují práci, například při rozmisťování topných těles nebo rozvodů vzduchotechniky. Podle výpočtu se automaticky upravují dimenze potrubí. Projektant se tak zaměřuje na skutečný návrh a ne na pouhé rychlé zhotovení výkresu. Projekt s profesemi lze zpět začlenit do výchozí virtuální budovy pro kontrolu případných kolizí. Přes IFC: DDS (elektro, sanita, topení, vzduchotechnika) a Autodesk Revit MEP. Graphisoft nabízí do ARCHICADu integrovaný nástroj TZB modelář (MEP Designer), který jednak slouží k vytvoření 3D modelu sítí, jednak zjednodušuje koordinaci práce se specialisty, resp. jejich CAD aplikacemi.


Projekt management, rozpočty

Systém Virtual Construction vychází z koncepce BIM (Building Information Modeling), využívá 3D modelování pro virtuální realizaci investiční výstavby. Virtual Construction je přínosem pro každou fázi projektu. Všechny jsou propojeny 3D modelem, který přesně popisuje stavbu a svazuje náklady s časem a konstrukcí. Tak vzniká „5D“ model: 3D + čas + cena. Virtual Construction přitom nenutí k významným změnám stávajících pracovních postupů. Systém podporuje:
efektivnější analýzy postavitelnosti díky simulaci stavby jak z hlediska prostoru i času
● zpracování přesných výkazů přímo odvozením z modelu. Změny v plánech či případné varianty řešení lze vykázat a posoudit nesrovnatelně rychleji oproti stávajícím postupům
● časové harmonogramy jsou značně vylepšené 4D modelem (3D model + čas). To zvyšuje schopnost identifikovat případný problém mnohem dříve
● vytváření konkurenceschopných nabídek a následnou kontrolu efektivity jednotlivých projektů
● data vložená do systému lze propojit s firemním účetnictvím
Výrobce Vico Software


Kontrola informačního modelu/virtuální budovy

TeklaBIMSight využívá BIM model pro vysvětlení konstrukcí, koordinaci profesí a řízení projektu a stavby. V prostředí programu lze vytvořit a pracovat s několika projekty. Po založení projektu se do něj importují data z různých zdrojů: architektonicko-stavební projekt, konstrukční model, výpočtový model statika, TZB. Výchozím datovým formátem je IFC, TeklaBIMSight má však i přímé propojení s několika CAD/BIM programy a rovněž dokáže načíst formáty DWG a DGN. Pro ARCHICAD bezchybně funguje propojení prostřednictvím IFC. Načtená data zůstanou roztříděna podle zdrojů a podle času (den/hodina), kdy byla importována. V rámci jednotlivých zdrojů si data přinesou původní rozčlenění. Načtená data zobrazuje TeklaBIMSight jako hmotový model, průhledný nebo X-ray model (obr. 1). Zobrazení modelu lze zpřehlednit vypnutím jednotlivých datových zdrojů, nebo vrstev nebo zneviditelněním objektů. Projekt lze zobrazit i jako kombinaci 3D modelu a 2D výkresů (obr. 2). Program zobrazuje podrobný výpis všech konstrukcí a prvků. Seznam a zobrazení modelu je oboustranně propojeno, položku ze seznamu lze zvýraznit ve 3D zobrazení a naopak (obr. 3). Největší přínos TeklaBIMSight je ve schopnosti nalézt kolize mezi konstrukcemi a objekty a následně s nimi pracovat. Pro práci s kolizemi se vytvářejí tzv. filtry, které definují pravidla. Nastavují se skupiny objektů, mezi kterými jsou hledány kolize a kritéria, co se kolizí myslí. Po vytvoření filtru a následném spuštění vyhledání kolizí program zpracuje seznam všech kolidujících objektů. Každé kolizi lze přiřadit statut nová, přetrvávající, někomu přiřazená, kritická, vyřešená nebo bezpředmětná. Kolidující prvky lze označením v seznamu zvýraznit v modelu (obr. 4) nebo lze zobrazovat skupiny kolidujících objektů dle jejich statutu. Díky tomuto a možnosti přiřazovat k jednotlivým objektům vlastní poznámky i externí dokumenty lze velmi přesně sledovat průběh řešení kolizí včetně jeho historie. Tekla BIMsight je produktem firmy Tekla. Program pracuje v prostředí Windows a je zdarma ke stažení zde

obr. 1 obr. 2
obr. 3 obr. 4
 
DDS-CAD Viewer má za cíl nabídnout svým uživatelům pomůcku pro pochopení výhod BIM projektování. Aplikace dokáže načíst modely, resp. 3D projekty, (ve formátu IFC) různých profesí (stavařina, TZB) a ty vzájemně porovnat a vyhodnotit kolize konstrukcí. Viewer obsahuje omezenou verzi systému kontroly kolizí TZB aplikace DDS CAD. Tato omezená verze kontroluje kolize stavařina - TZB a TZB - TZB. Viewer dále nabízí funkce pro opravu případných chyb v načtených modelech, např. změna klasifikace objektu nebo změna nastavení vzájemných vazeb mezi objekty. DDS Viewer podporuje nejnovější verzi formátu IFC, Ifc2x4. Díky schopnosti importu dokumentů DWG a DXF slouží aplikace i jako prohlížečka 2D výkresů. DDS Viewer má řadu funkcí pro manipulaci s objekty a prohlížení scény jako jsou zoom, pan, orbit, průchod, průlet, přitažlivost, x-ray, posun po patrech a ořezávání. Objekty lze zobrazit hmotově, čárově, průhledně, jako skicu atd. Kritéria pro třídění objektů jsou prostorová a konstrukční struktura, a vlastnosti objektů. V rámci koordinace profesí lze hledat kolize a vytvářet dokumenty formátu OpenBIM Collaboration (BCF). Projekty, resp. 3D modely, lze upravovat změnou vztahů objektů, doplňováním a změnami vlastností objektů, úpravou typu a kategorie objektu. Podporované datové formáty pro načtení jsou Ifc, IfcZip, gbXML, DWG a DXF, ukládat lze Ifc, IfcZip, DWG, DXF, DWF a 3DS. DDS Viewer je zdarma ke stažení zde  

Solibri™ je BIM software pro kontrolu kvality, resp. proveditelnosti, stavebního projektu. Program analyzuje 3D virtuální budovu s cílem lokalizovat případné kolize konstrukcí a optimalizovat projekt. Solibri Model Checker rovněž provádí analýzu nákladů. Cílem Solibri Model Checker je stoprocentní odstranění chyb v projektu, nalezení míst pro úspory a optimalizace návrhu. Systém je plně kompatibilní s ARCHICADem.

 

Odkaz proč BIM Odkaz proč BIM Odkaz proč Open BIM
Odkaz na přehled BIM norem a dalších materiálů Odkaz na postřehy k implementaci BIM