Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs3/cegracz/home/www/wp/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs3/cegracz/home/www/wp/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Zavádění BIM v ČR — Cegra

Zavádění BIM v ČR

Gestorem pro BIM v ČR je MPO

2. 11. 2016 vláda ČR schválila materiál „Význam metody BIM (Building Information Modelling) pro stavební praxi v České republice a návrh dalšího postupu pro její zavedení“ a jmenovala Ministerstvo průmyslu a obchodu oficiálně gestorem pro zavádění BIM do praxe v ČR. Dokument byl předkládán na základě Usnesení č. 2 Rady vlády pro stavebnictví České republiky ze dne 13. 10. 2015 a informoval vládu o principu a významu metody BIM a o nezbytnosti podpoření jejího zavedení v ČR. Schválením materiálu vláda potvrdila význam BIM pro české stavebnictví. Dne 25.9. 2017 Vláda ČR usnesením č. 682 schválila dokument Koncepce zavádění metody BIM v České republice a následně byly pracovní skupiny při Radě vlády pro stavebnictví rozšířeny o Pracovní skupinu pro zavádění metody BIM.

21. prosince 2022 vláda usnesením č. 1087, o plnění Koncepce zavádění metody BIM (Building Information Modelling) v České republice, uložila zpracovat aktualizaci Koncepce zavádění metody BIM v České republice (dále též „původní Koncepce“ nebo „Koncepce BIM 2017“) schválené usnesením vlády č. 682 ze dne 25. září 2017, včetně jeho následné změny usnesením vlády č. 41 ze dne 18. ledna 2021.

Zásadním výstupem dosavadní implementace Koncepce je věcný záměr zákona o správě informací o stavbě a informačním modelu stavby a vystavěného prostředí (dále též „zákon o BIM“) schválený usnesením vlády č. 298 ze dne 3. května 2023. Proces přípravy a projednávání věcného záměru zákona o BIM v širokém okruhu zainteresovaných stran vedl též k prohloubení poznání, které vyžaduje zohlednění v rámci aktualizace Koncepce. Aktualizovaná Koncepce by měla nabýt účinnosti 1.1.2024

ÚNMZ partnerem MPO pro zavádění BIM

Odborným partnerem MPO pro zavádění BIM je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který tuto činnost vykonává prostřednictvím České agentury pro standardizaci, resp. jejího odboru Koncepce BIM. ČAS je státní příspěvková organizace zřízená ÚNMZ, jež od něj 1.1. 2018 převzala všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem. Cílem ČAS je urychlit rozvoj a zavádění metody BIM do českého prostředí za účelem zvýšení efektivity stavebních projektů. To provádí realizací úkolů a opatření vyplývajících z dokumentu Koncepce zavádění metody BIM v ČR.

SFDI účastníkem zavádění BIM v oblasti dopravních staveb

Významným podnětem k činnosti Státního fondu dopravní infrastruktury pro zavedení BIM bylo usnesení Vlády ČR č. 958 ze dne 2. 11. 2016, o významu metody BIM pro stavební praxi. Za rezort Ministerstva dopravy byli přizváni k přípravě koncepce i zástupci SFDI. V září 2017 SFDI zveřejnil dokument Plán pro rozšíření využití digitálních metod a zavedení informačního modelování staveb (Building Information Modelling – BIM) pro dopravní infrastrukturu

ČASOVÁ OSA

II./2017
Koncepce zavádění metody BIM v ČR schválena Vládou ČR usnesením č. 682 z 25. 9.
I./2018
Start činnosti odboru Koncepce BIM proběhl 2. 1.
II./2018
Vyhlášení IFC formátu jako celostátně podporovaného pro BIM model
I./2019
Vytvoření standardu rozsahu LOI a LOD pro fáze tvorby dokum. stavby
II./2019
Vytvoření databáze pro požadované vlastnosti stavebních výrobků
I./2020
Tvorba standardizované metodiky použití BIM v organizacích
II./2020
Vytvoření metodiky BIM pro postup při zadávání veřejných zakázek
2021
Promítnutí změn související legislativy v rámci zavádění metody BIM
2022
(Uložení povinnosti použití BIM pro nadlimitní VZ na stavební práce)
Vláda usnesením č. 1087, o plnění Koncepce zavádění metody BIM v České republice, uložila zpracovat aktualizaci Koncepce zavádění metody BIM
2023
„Zákon o BIM“ schválený usnesením vlády č. 298 ze dne 3. května 2023
2024
Aktualizovaná Koncepce zavádění metody BIM v České republice

Zdroj: www.mpo.cz; www.agentura-cas.cz; www.sfdi.cz

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

www.KoncepceBIM.cz

Komunikačním pilířem ČASu pro oblast BIM je portál www.KoncepceBIM.cz. Registrací na tomto portále získáte navíc možnost aktivně se podílet na vybraných agendách, informace o připravovaných a plánovaných workshopech, seminářích a dalších akcích připravovaných agenturou. Je to možnost stát se součástí odborné komunity, která ČASu pomůže získávat zpětnou vazbu a podněty z praxe.

Odborná rada pro BIM (czBIM.org)

czBIM je spolek, jež se systematicky a dlouhodobě věnuje oblasti informačního modelu budovy, a to nejen s důrazem na uplatnění a zavádění této metody v České republice. czBIM sdružuje přední odborníky z řad právnických i fyzických osob, kteří působí v oblasti BIM jak u nás, tak i ve světě. czBIM bere ohledy na specifika českého prostředí, (např. normy, legislativa) a pomáhá uvádět BIM do praxe. Hlavním posláním czBIM je popularizace, vzdělávání, standardizace, rozvoj možností a uplatnění metody BIM v České republice.

Jak se připravit na BIM?

Každá firma má nastavená pravidla a postupy pro zpracování projektů, některá i v psané formě. Základní směrnice pro zpracování BIM projektů se označuje jako BIM Execution Plan (BEP). BEP v podstatě rozšiřuje stávající pravidla o popis pro BIM specifických údajů a činností, jako jsou termíny (IFC), standardy (LOD) a koordinační kontroly modelu. Ideální přípravou na BIM je vytvořit si vlastní BEP, dle něj zkontrolovat, zda stávající sw nástroje umějí technicky zpracovat BIM požadavky (komunikace prostřednictvím IFC) a podle BEP zpracovat nejbližší projekt, ať už byl zadán jako BIM nebo ne. Porovnat rozdíly, nabrat zkušenosti. Další instrukce najdete zde >>