Ochrana soukromí

POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Obecné prohlášení

1.1.
Společnost Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, s.r.o. se sídlem Nad Obcí I, 1392/2, 140 00 Praha 4, IČO 62907492, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 34546 (dále jen CEGRA) plní povinnosti týkající se zpracování osobních údajů, které jí byly předány za účelem plnění smluvních a zákonných povinností.

1.2.
Ochrana osobních údajů vyplývá zejména z Nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU GDPR (General Data Protection Regulation).

1.3.
CEGRA je správcem osobních údajů v případě, že určuje v souladu s článkem 4 odst. 7 GDPR účel a prostředky zpracování osobních údajů.

2. Zásady zpracování osobních údajů

2.1. Standardy zpracování vašich údajů
Při zpracování osobních údajů plníme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména:
a) osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje a jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;
b) osobní údaje jsou chráněny způsobem, který je odpovídající aktuálnímu vývoji techniky; je zajištěna nejvyšší dostupná možnost bezpečnosti těchto údajů, která zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;
c) subjekty údajů jsou informováni o zpracování osobních údajů a o nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o dalších souvisejících právech;
d) CEGRA dodržuje odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

3. Informace o zpracování osobních údajů

3.1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Identifikační údaje – jméno, příjmení, tituly, adresu, IČ, DIČ, kontaktní e-mail a telefon právnické/fyzické, které jste nám poskytli na základě B2B obchodního styku, případně jste je později aktualizovali. Tyto údaje sbíráme v rozsahu nezbytném pro vaši identifikaci jakožto zákazníka.
Kontaktní údaje – hlavně adresa, e-mail a telefonní číslo, případně profily na sociálních sítích; tyto informace sbíráme jenom od vás za účelem efektivní komunikce mezi naší společností a zákazníkem.
Informace o historii obchodních případů – datum nákupu námi dodaného produktu nebi služby, datum uzavření a vypovězení smluv, informace o závazcích a pohledávkách.
Informace z médií – CEGRA si uchovává archiv článků v časopise ARCHINEWS.
Fotodokumentace – na akcích, které pořádá CEGRA, pořizuje fotografickou a obsahovou dokumentaci, na které můžete být, pokud se akce zúčastníte, také zachyceni. CEGRA považuje pořizování fotodokumentace za svůj oprávněný zájem jako dokumentaci aktivit společnosti.
Účetnictví – CEGRA vede účetnictví. kde se schraňují informace o platbách vůči naší společnosti.

3.2 Proč vaše údaje zpracováváme?
CEGRA zpracovává osobní údaje za účelem plnění zákonem stanovených povinností a:
a) plnění aktivit, které jsou předmětem činnosti CEGRY, tedy B2B vztahy mezi dodavatelem a zákazníkem.
b) organizaci osvětových setkání a školení.

3.3 Kde vaše údaje schraňujeme?
Údaje uchováváme na serverech, které jsou chráněny bezpečnostními softwary přístupné pouze pod personifikovanými přihlašovacími údaji. Tyto údaje jsou zaznamenávány v „logu“ o přihlášení. Servery s daty jsou v uzamčené místnosti přístupné pouze proti podpisu vstupující osoby. Tyto přístupy jsou evidovány.

3.4 Jak dlouho vaše údaje uchováváme?
CEGRA ukládá údaje o zákaznících a obchodních partnerech (i bývalých) po dobu danou zákonnými předpisy a oprávněnými zájmy společnosti. Databázi zákazníků, včetně bývalých (jejich osobních údajů) drží CEGRA po neomezenou dobu pro účely archivace a definice obchodního vztahu. Tyto informace nejsou zpřístupňovány subjektům mimo společnost CEGRA.

3.5 Jaké údaje o vás potřebujeme?
Pro obchodní činnost CEGRY potřebujeme být schopni vědet kdo jste a mít možnost se s vámi spojit. Za tímto účelem od vás potřebuje vaše identifikační a kontaní údaje. Pro případné zveřejnění kontaktních informací na webových stránkách a časopisu ARCHINEWS redikovaných CEGROU vás písemně žádáme o souhlas, který nejste povinni udělit a pokud jej udělíte, můžete jej kdykoliv odvolat. V případě pořizování fotodokumentace a zápisů ze setkání pořádaných CEGROU považujeme zpracování informací za oprávněný zájem CEGRY. Při porovnání oprávněnosti zájmů CEGRY a újmy, které se vám, jako našim zákazníkům, dostává na vašich právech, jsme vyhodnotili, že CEGRA je oprávněna tyto činnosti vykonávat.

3.6 Komu vaše údaje CEGRA předává?
Vaše kontaktní informace a vybrané informace o vaší společnosti/fyzické osobě mohou být poskytovány i nadřazenému dodavateli zboží za účelem vaší evidence jakožto majitele licence/zboží a zároveň pro účely přímé dodávky zboží/licence na adresu/kontakt zákazníka. I toto sdílení dat probíhá z titulu obchodní spolupráce mezi dodavateli a odběrateli zboží a služeb. Účetnictví pro CEGRU spravuje společnost REPOS SALDO, spol. s r.o.
Jmenný seznam dodavatelů a distributorů, kterým může být předána vaše doručovací adresa je uveden v příloze č.1

4. Cookie

4.1 Proč Cookies
Cookies používáme k zaznamenání údajů při používání webových stránek, nebo služeb online a využíváme také službu Google Analytics. Tyto údaje používáme ke správě stránek a k zkvalitňování našich webů a služeb.

4.2 Mohu ukládání cookies vypnout?
Jistě, stačí používat některý moderní internetový prohlížeč se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech.

5. Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: gdpr@cegra.cz Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

6. Jste povinni poskytnout své osobní údaje?

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat). Zpracování Vašich osobních údajů, často pouze v anonymizované podobě, nám umožnuje Vám poskytovat naše produkty a služby a tyto neustále zlepšovat. Pokud nám Váš souhlas neudělíte, popř. ho dodatečně odvoláte, může se stát, že Vám některé naše produkty nebo služby již nebudeme schopni poskytovat v plném rozsahu. Není však samozřejmě Vaší povinností naše bezplatné služby využívat.

7. Jaká všechna právy máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
a) Právo na informace
b) Právo na přístup k osobním údajům
c) Právo nepřesné osobní údaje opravit či doplnit;
d) Právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
e) Právo na omezení zpracování
f) Právo na oznámení opravy, výmazu či omezení zpracování
g) Právo požadovat přenesení údajů;
h) Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
i) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat;
j) Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
k) Další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v GDPR po nabytí jeho účinnosti.

8. Co to znamená, že máte právo vznést námitku?

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme.

9. Jak nás můžete kontaktovat

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů využijte prosím e-mailu: gdpr@cegra.cz.
V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.
K dispozici tento kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů dle GDPR:
Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, s.r.o., pověřenec pro ochranu osobních údajů, Nad Obcí I, 1392/2, 140 00 Praha 4, nebo e-mail: gdpr@cegra.cz.

Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, s.r.o.

Příloha č. 1

Jmenný seznam dodavatelů a distributorů

ABVENT S.A.
Alza.cz a.s.
Apple inc.
AT computers a.s.
Avast Software s.r.o.
CAD-BIM s.r.o.
CZC.cz s.r.o.
Dimensio s.r.o.
eD system a.s.
EET EUROPARTS s.r.o.
Epic Games Inc.
ESET software spol. s r.o.
Graphisoft SE
Quentin s.r.o.
SWS a.s.
Tech Data Distribution, s.r.o.
3E Praha Engineering, a.s.