Novinky SE

Novinky ACSE 2024

Archicad SE 2024 stojí na stejné technologii jako Archicad 27.

Formátování interaktivních tabulek
Buňkám v interaktivních tabulkách lze nastavit pozadí, např. rozlišit záhlaví a součty, nastavit střídavě pozadí jednotlivých řádků/sloupců. Lze odstranit sloupce snížením jejich šířky na nulu. Pozice aktuální buňky (sloupec a řádek) je vždy zvýrazněna.

Vlastní skupiny pravidel grafických stylů
Přibyla možnost organizovat pravidla grafických stylů do vlastních složek, kontextová nabídka byla doplněna o nejčastěji používané příkazy a samotné uspořádání pravidel a složek lze provádět jednoduchým přetažením.

Magický informátor
V Informátoru je nově možné používat matematické operace násobení a dělení. Za zobrazenou hodnotu 2000 lze napsat např. 2/ a potvrdit, výsledkem bude 1000, nebo 2* a získat 4000.

Vizualizace
Přibyla nativní podpora importu a exportu souborů FBX – de facto standardu pro přenos 3D modelů do AR/VR aplikací.

Novinky ACSE 2023

Archicad SE 2023 stojí na stejné technologii jako Archicad 26.

Povrchové materiály prostupu
Nástroj Prostup dostává další důležité vylepšení, díky kterému je možné přiřadit povrchové materiály jeho jednotlivým částem. V nastavení tak přibývá záložka „Model“, kde lze přepsat povrchové materiály stran prostupu a jeho konce (pokud prostup končí uprostřed prvku – např. nika). Povrchy tak snadno lze sjednotit s přilehlými konstrukcemi, sladit vizuální stránku modelu a zbavit se zobrazování nežádoucích hran v pohledech/řezech/3D.

Selektivní import stránek PDF dokumentu
Pokud je potřeba importovat více stránek jednoho PDF dokumentu, lze to provést v jednom kroku, a pak se hned soustředit na to, co je důležité – navrhovat.

Vylepšená výšková kóta
Nástroj Výšková kóta nově přináší možnost nastavit text kóty (i ve formě oblíbeného nastavení) pomocí autotextů a doplňujících vlastních textů ještě před samotným vložením kóty. Jednotlivé autotexty lze vložit přímo do dialogu pro úpravu textu. Texty jednotlivých kót není nutné upravovat po vložení a vytváření dokumentace je opět rychlejší než dříve.

Správa atributů – hierarchie
Archicad 26 umožňuje snadnější práci s jednotlivými atributy projektu pomocí nové paletky Atributy. V ní je možné zobrazit všechny atributy projektu v hierarchickém stylu zobrazení, které je rozděleno na jednotlivé složky (typy atributů) a případně podsložky, do kterých můžeme jednotlivé atributy zatřídit, a mít tak větší přehled a kontrolu nad projektem. Atributy lze případně filtrovat podle typu (vrstvy, stavební materiály…)
Poznámka: Správce atributů ze starších verzích zůstává stále k dispozici pro složitější výměny (import/export) u větších projektů.

Procházení projektu
Strukturování Navigátoru projektu je klíčové pro snadnou orientaci a rychlé vyhledávání konkrétních položek – ať už v Mapě zobrazení, Výkresové složce nebo Sadě publikací. Nicméně u větších projektů může být položek tolik, že je orientace značně ztížená. Proto přichází nová možnost vyhledávání v Navigátoru (lze vyhledávat v libovolné části Navigátoru projektu podle klíčových slov).

Pravidla v kombinacích grafického stylu
Kombinace grafických stylů slouží k tomu, aby se model a výkresová dokumentace zobrazovaly různými způsoby na základě toho, jaké informace je důležité sdělit. AC 26 umožňuje přidat více zvolených pravidel najednou. Odpadá tak repetitivní klikání na „Přidat nové pravidlo“. Nová pravidla jsou v seznamu zvýrazněna pro rychlejší orientaci.

 

Novinky ACSE 2022

2D/3D přepínání

Značné zrychlení práce přináší fakt, že prvek označený ve 2D (půdorys, řez, pohled) lze kliknutím zobrazit ve 3D (perspektiva, axonometrie) a naopak. Prvky označené ve 3D lze kliknutím skrýt.

Polygonální prostupy

Nástroj Prostup je zásadní pomůckou při BIM projektování pro koordinace a vykazování. Archicad SE 2022 rozšířila možnosti tohoto nástroje, ve 2D i 3D lze navrhovat prostupy s polygonálním profilem.

Nové metody pro Schody

Vylepšení nástroje Schodiště přineslo novou metodu výpočtu délky stupňů „Podél sečny“, novou volbu „Zamknout referenční čáru“ při editaci schodiště, automatizované nastavení „Podesty schodiště“, nové nastavení symetrického uspořádání zkosených stupňů. Schodiště lze vytvořit dle všech lokálních standardů.

Geodetický bod

Prvek Geodetický bod lze vložit kamkoli do půdorysu a definovat tak počátek souřadného systému daného projektu ve vztahu ke spolupracujícím projektantům či navazujícím profesím. Takto „přenastavený“ souřadný systém se projeví i při sdílení projektu prostřednictvím „obecných“ datových formátů jako jsou IFC, BCF a DWG.

Povrchové textury v řezech & pohledech

Materiály v Archicadu s sebou nesou informace o barvě, textuře a vektorové šrafě na povrchu. Tyto parametry byly primárně určeny pro 3D zobrazení. Archicad SE 2022 s nimi pracuje i v řezech a pohledech, kde mohou dokreslit povrchy konstrukcí i vyplnit plochy stínů.

Nové popisky Zón

Zóny se zobrazují jako řezané a v pohledu přímo v řezech, pohledech, interiérových pohledech i 3D dokumentech. Zóny lze popisovat stejně jako ostatní prvky. Pomocí nástroje Popiska lze přidat k jedné Zóně libovolný počet popisků, například pro různé typy zobrazení a měřítka. Lze použít Popisku Text/autotext a pracovat s údaji jako Název místnosti, Kategorie/kód zóny a Měřená/vypočtená plocha. K dispozici je také nově vytvořená GDL popiska s rozsáhlými možnostmi přizpůsobení.

Parametrické modulární kuchyně

Rozšíření knihovny o nábytek a dekorace pro obýváky, kuchyňské židle, venkovní nábytek, ale hlavně plně parametrické modulární kuchyně. Kuchyňské skříňky jsou seřazeny do tří hlavních kategorií – spodní, vysoké a horní (nástěnné) – a dále tříděné dle tvaru (např. obdélníkové, zkosené, tvaru L, C nebo S). Každý prvek linky (skříňka) je plně parametrický a nabízí celou škálu nastavitelných elementů (úchytka).

Novinky ACSE 2021

Archicad SE 2021 má stejné jádro jako Archicad 24, proto pracuje se stejnými GDL knihovnami a volně dostupnými API doplňky (kromě Grasshopper-Archicad 24 Live Connection a Param – O).

Správa anotací (BCF 2.1)

Nové nástroje pro správu anotací umožňují uživatelům Archicadu vyhnout se veškerým problémům s koordinací a místo toho se soustředit na vlastní projekt. Architekti a inženýři mohou efektivněji komunikovat a řešit případné změny v návrhu pomocí anotací, aniž by přerušili práci.

Rozšířená editace lomené čáry

Příkaz Protnout nyní funguje mezi dvěma nebo více nezávislými čarami a mezi čarami a zdí / nosníkem / přímkou / obloukem.
Příkaz Zaoblení / Zkosení nyní funguje na lomených čarách (pokud je pro tento příkaz vybráno více lomených čar, budou nejprve protnuty a poté zaobleny nebo zkoseny.)

Import rodin Revitu jako objektŮ GDL

Tato funkce byla vydána jako samostatný doplněk pro Archicad 24.

Uživatelé mohou přímo vytvářet objekty, dveře a okna z Revit Families (RFA) a používat je v projektu Archicadu. Vygenerované položky knihovny Archicadu mají stejnou geometrii a všechny parametry (v neupravitelném režimu) jako ty uložené v RFA.
Archicad používá ODA Teigha BIM Engine, který importuje verze souborů RFA 2015-2020.

Podpora DGN v8

Archicad SE 2021 podporuje import nejnovější verze formátu DGN v8. Prvky obsažené v dokumentu DGN v8 jsou přeloženy do prvků Archicadu (2D a 3D prvky jsou transformovány pouze do 2D prvků). Import lze konfigurovat dle potřeb uživatele. Během exportu Archicad SE 2021 uloží předchozí formát (v7) DGN.

Společné prostupy pro TZB prvky

Nástroj Prostup, který přinesl Archicad 23, byl aktualizován, aby lépe vyhovoval mezioborové spolupráci. Nyní je možné vytvořit společný prostup pro trubky a rozvodné žlaby rovnoběžně vedoucí. Lze nastavit různé tolerance sloučení podélně i do strany.

Toto vylepšení je zvláště užitečné v situaci, kdy do projektu Archicadu byl načten (příkaz Spojit) specialistou navržený systém TZB ve formátu IFC a prvky TZB byly převedeny na objekty GDL nebo Morfy. Takto získaný TZB systém nebo jednotlivé trubky lze vybrat pro vytvoření požadovaných prostupů ve stěnách.

Poznámka: TZB modelář není k dispozici ve verzi SE 2021, ale lze vytvořit prostupy pro TZB rozvody přijaté v souboru IFC, jak je popsáno výše.