Srovnání verzí

 AC24SE2021SE2020SE2019SE2018SE2017SE2016SE2015
BIM MODELOVÁNÍ
zobrazení vazeb/průniků zdí v půdorysu dle jejich priority++++++++
uživatelské nastavení hran střech/desek++++++++
komplexní objekty přes více podlaží ++++++++
param. nastavitelné zobrazení konstrukčních prvků ve 2D++++++++
nástroj Komplexní střecha++++++++
správa vazeb mezi objekty++++++++
asociativní střešní okna/světlíky/vikýře++++++++
neomezený počet vrstev v sendvičových konstrukcích++++++++
okna/dveře ve zdech polygonálního půdorysu++++++++
nastavitekný nadsvětlík u oken/dveří++++++++
správce profilů++++++++
šikmé zdi, sloupy a trámy s obecným profilem++++++++
okna/dveře v šikmých zdech obecného půdorysu++++++++
zdi obecného půdorysu s obecným profilem++++++++
nástroj Skořepina++++++++
nástroj Morf++++++++
obloukové nosníky++++++++
kopírování v řezu/pohledu++++++++
nastavitelná referenční čára v sendvičích++++++++
vazba konstrukcí dle priorit++++++++
kompozitní struktury se vzduchovou vrstvou++++++++
kompozirní struktury se vzduchovou vrstvou++++++++
definice NURBS v GDL++++++
podpora SketchUp v2016++++++
nástroj Schodiště s technologií Predictive Design+++++
nástroj Zábradlí+++++
stavební materiály pro profily a GDL prvky+++++
parametrické profily++++
pokročilá parametrizace Sloup a Trám+++
nástroj Nika a Prostup+++
aktualizace knihovny++
kontrola analytického modelu+
kontrola stavebního modelu+
import/export 3DM (Rhino)+
vazba výšky prvků k podlaží+
nástroj LOP+
VIZUALIZACEAC24SE2021SE2020SE2019SE2018SE2017SE2016SE2015
vnitřní renderovací engine ARCHICADu++++++++
vodící čáry++++++++
průhledové zobrazení++++++++
průhlednost v OpenGL++++++++
geometrie 3D zón dle tvarů++++++++
ohraničujících konstrukcí++++++++
částečné zobrazení konstrukcí++++++++
natočení pohledu++++++++
pravítko++++++++
stíny v OpenGL++++++++
3D pomocné pracovní roviny++++++++
3D zpětná vazba pomocí pracovních rovin a vodících čar ++++++++
v prostoru nastavitelné řezné roviny++++++++
dvojúběžníková perspektiva++++++
3D styly+++++
monochromatické zobrazení modelu+++++
přepracovaný katalog povrchových materiálů+++
renderovací engine CineRender R20+
renderovací engine skica+
ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACEAC24SE2021SE2020SE2019SE2018SE2017SE2016SE2015
optimalizace čar a výplní (při importu DXF/DWG)++++++++
3D dokument s asociativními kótami ++++++++
obrázkové, průsvitné a plné výplně++++++++
nástroj Pracovní list++++++++
symbol tepelné izolace v sendvičových konstrukcích++++++++
interaktivní výpisy oken/dveří s možností anotací++++++++
gradientové výplně++++++++
automatické kótování++++++++
rozšířená kritéria pro výběr++++++++
výkresy detailů závislé na měřítku++++++++
text před a za kótou++++++++
zákres do fotografie++++++++
export interaktivních tabulek do formátu Excel++++++++
externí kresby (PDF, DWG, obrázky) ++++++++
načtení geo. zaměření a jeho transformace do Morfu++++++++
3D dokument z půdorysu++++++++
publikace BIMx hyper modelu++++++
autotext v popiskách+++++
editace násobného výběru v interaktivních tabulkách++++
rozšířené zabezpečení PDF dokumentů++++
uživatelsky vytvořená popiska++++
vylepšený způsob 2D zobrazení sloupů a trámů+++
vylepšený způsob 2D zobrazení skrytých prvků+++
vylepšený způsob zobrazení navazujících desek v půdorysu+++
vylepšený způsob editace polyčar++
publikace informací o prvcích do BIMx hyper modelu+
funkce pro zpracování výkresů rekonstrukcí a renovací+
revize výkresové dokumentace+
PRAC. POSTUPY - PRODUKTIVITA - ŘÍZENÍ PROJEKTUAC24SE2021SE2020SE2019SE2018SE2017SE2016SE2015
předvýběr s graf. nápovědou pro překrývající se objekty++++++++
integrované výkresové prostředí++++++++
podpora "myši" 3D Connexion Space Navigator++++++++
anotační nástroje++++++++
64-bit nativně na Apple Mac++++++++
super rychlé automatické ukládání (autosave)++++++++
integrovaný portál s knih. prvky bimcomponents.com++++++++
jednoduchá tvorba vlastních parametrických objektů++++++++
grafické nastavení severu projektu++++++++
inteligentní stavební materiály++++++++
výpočty na pozadí pro rychlé generování 3D++++++++
práce s PDF jako s CAD dokumentem (vrstvy, atributy,...)++++++++
výkonnější systém uchopovacích bodů a vodících čar+++++++
otevřená pracovní okna v záložkách (Win i Mac)+++++++
režim zobrazení full-screen v Mac prostředí+++++++
výkazy vrstev sendvičových a profilových konstrukcí+++++++
optimalizace zobrazení kót+++++++
více popisek k jednomu objektu+++++++
detekce kolizí TZB prvků+++++++
prediktivní výpočty na pozadí+++++++
optimalizace OpenGL pro plynulou navigaci v projektu+++++++
nový interface, vektorové ikony++++++
grafická oblíbená nastavení++++++
podpora Retina displejů na MAC++++++
Touch Bar podpora pro Apple MacBook Pro+++++
pokročilý přenos parametrů mezi objekty+++++
kopírování podél křivky+++++
nastavení hloubky zobrazení v řezu+++++
vylepšený výkon při práci s Morfy++++
nový algoritmus pro výpočet polohy slunce++++
vzorce v hodnotách vlastností++++
menší datová velikost projektů+++
rychlejší otevírání projektů+++
rychlejší export/import IFC+++
okamžité přepínání mezi záložkami+++
nový startovací dialog+++
nové centrum aktivit+++
aktivace požadovaného pracovního okna pomocí náhledu v záložce+++
zjednodušené nastavení nástrojů Skořepina a Morf+++
studie oslunění poskytuje živou zpětnou vazbu+++
studie oslunění zobrazuje uživatelsky nastavené datum a čas+++
integrovaná aktivace&deaktivace sw klíče+++
podpora Dark mode na Mac+
publikace projektu+
prohlížení a anotace+
připojené moduly+
připojené moduly přes více podlaží+
funkcionalita zapůjčovací licence+
nástroj pro vyhodnocení energetické náročnosti+
filtr rekonstrukcí+
pokročilá detekce kolizí+
multithreading pro neomezený počet jader+
KOMUNIKACE; I/O; INTEROPERABILITAAC24SE2021SE2020SE2019SE2018SE2017SE2016SE2015
AutoCAD DWG/DXF import/export ++++++++
příkaz Uložit jako … PDF++++++++
načtení geodetických dat do objektu Síť (terén)++++++++
klasifikace objektů pro sdílení projektu s TZB a statiky++++++++
sdílení dat s programy pro statiku++++++++
integrovaný IFC engine pro import/export++++++++
správa klasifikace objektů pro výměnu dat IFC++++++++
propojení s Google Earth / Sketchup ++++++++
PDF / export (dlouhodobá archivace)++++++++
podpora BCF (BIM Collaboration Format)++++++++
správa a export IFC dat dle IFC schémat++++++++
mapování BIM parametrů&množství do IFC++++++++
certifikovaný import/export IFC2x3 Coor. View 2.0++++++++
přesné načtení IFC geometrie+++++++
IFC4 export/import++++++
detailní nastavení IFC převodníků+++++
klasifikace prvků+++++
mapování vrstev při importu IFC++++
import NURBS geometrie z IFC++++
import IFC vlastností jako vlastností ARCHICADu++++
export hodnot komponent a vlastností do IFC++++
filtrování dle IFC schema+++
podpora DGN v8++
RFA a RVT Geometry Exchange++
společné prostupy pro TZB++
Správa událostí (BCF 2.1)++
aktualizace BIMx desktop prohlížeč++
podpora datového formátu PMK+
podpora DXF/DWG externích referencí (Xref) +
publikace IFC+
export více výkresů do jednoho DWG dokumentu+
"rozbit" DWG do jedné vrsvy ArchiCADu+
export formátu STL+
podpora mračen bodů+
export IFC dat do BIMx+
export do gbXML+
export do PHPP+
otevřít/uložit projekt Archicad 24+|+-|--|--|--|--|--|--|-
otevřít/uložit projekt projekt Archicad EDU+|+-|-+|--|--|--|--|--|-
otevřít/uložit projekt projekt SE 2016+|-+|-+|-+|-+|-+|-+|+-|-
otevřít/uložit projekt projekt SE 2017+|-+|-+|-+|-+|-+|+-|- -|-
otevřít/uložit projekt projekt SE 2018+|-+|-+|-+|-+|+-|- -|- -|-
otevřít/uložit projekt projekt SE 2019+|-+|-+|-+|+-|--|--|--|-
otevřít/uložit projekt projekt SE 2020+|-+|-+|+-|--|--|--|--|-
otevřít/uložit projekt projekt SE 2021+|-+|+-|--|--|--|--|--|-
KNIHOVNAAC24SE2021SE2020SE2019SE2018SE2017SE2016SE2015
datový formát .lcf pro uložení knihoven++++++++
knihovní prvky vložené přímo do uloženého projektu++++++++
nastavení zobrazení 3D pro objekty++++++++
do projektu vložení pouze potřebných objektů++++++++
migrace knihoven přes různé verze Archicadu++++++++
správa knihoven++++++++
vyhledávání na základě klíčových slov++++++++
2x rychlejší načítání knihoven, rychlejší práce ve 3D++++++++
zjednodušené nastavování Oken a Dveří+++++++
nové a vylepšené objekty Popisek+++++++
neomezený počet znaků v názvech prvků++++++
OpenGL náhled v dialogovém okně nastavení++++++
detailnější nastavení zobrazení knihovních prvků ve Volbách zobrazení modelu++++
vylepšený objekt Rampa+++
vylepšený objekt Výtah+++
vylepšená knihovna oken+++
TEAMWORK & BIMCLOUDAC24SE2021SE2020SE2019SE2018SE2017SE2016SE2015
týmová spolupráce založená na BIM Serveru+
rezervační metody+
okamžitá komunikace v rámci týmového projektu+
vzdálená správa projektu+
technologie DeltaServer+
monitor výkonu BIM Serveru+
správa prostřednictvím technologie klient-server+
přenositelnost dat a vzdálený přístup+
64-bit BIM Server na MacOS+
optimalizovaný BIM Server (automat. ukládání, rychlost)+
podpora více verzí Archicadu na jednom serveru+
vizualizace změn v projektu (TW)+
Add-onsAC24SE2021SE2020SE2019SE2018SE2017SE2016SE2015
PARAM-O+