Srovnání verzí

AC26SE2023SE2022SE2021SE2020SE2019SE2018SE2017
BIM MODELOVÁNÍ
zobrazení vazeb/průniků zdí v půdorysu dle jejich priority++++++++
uživatelské nastavení hran střech/desek++++++++
komplexní objekty přes více podlaží ++++++++
param. nastavitelné zobrazení konstrukčních prvků ve 2D++++++++
nástroj Komplexní střecha++++++++
správa vazeb mezi objekty++++++++
asociativní střešní okna/světlíky/vikýře++++++++
neomezený počet vrstev v sendvičových konstrukcích++++++++
okna/dveře ve zdech polygonálního půdorysu++++++++
nastavitekný nadsvětlík u oken/dveří++++++++
správce profilů++++++++
šikmé zdi, sloupy a trámy s obecným profilem++++++++
okna/dveře v šikmých zdech obecného půdorysu++++++++
zdi obecného půdorysu s obecným profilem++++++++
nástroj Skořepina++++++++
nástroj Morf++++++++
obloukové nosníky++++++++
kopírování v řezu/pohledu++++++++
nastavitelná referenční čára v sendvičích++++++++
vazba konstrukcí dle priorit++++++++
kompozitní struktury se vzduchovou vrstvou++++++++
kompozirní struktury se vzduchovou vrstvou++++++++
definice NURBS v GDL++++++++
nástroj Schodiště s technologií Predictive Design+++++++
nástroj Zábradlí+++++++
stavební materiály pro profily a GDL prvky+++++++
parametrické profily++++++
pokročilá parametrizace Sloup a Trám+++++
nástroj Nika a Prostup+++++
prostup polygonálního profilu+++
povrchové materiály prostupu++
kontrola analytického modelu+
kontrola stavebního modelu+
import/export 3DM (Rhino)+
vazba výšky prvků k podlaží+
nástroj LOP+
VIZUALIZACEAC26SE2023SE2022SE2021SE2020SE2019SE2018SE2017
vnitřní renderovací engine ARCHICADu++++++++
vodící čáry++++++++
průhledové zobrazení++++++++
částečné zobrazení konstrukcí++++++++
natočení pohledu++++++++
pravítko++++++++
stíny v OpenGL++++++++
3D pomocné pracovní roviny++++++++
3D zpětná vazba pomocí pracovních rovin a vodících čar ++++++++
v prostoru nastavitelné řezné roviny++++++++
dvojúběžníková perspektiva++++++++
3D styly+++++++
monochromatické zobrazení modelu+++++++
povrchové textury v řezech & pohledech+++
textury ve vektorových výplních+++
nativní podpora technologie Metal graphics nahrazuje Open GL na macOS+++
rozšířený katalog povrchových materiálů++
renderovací engine CineRender+
renderovací engin Redshift+ (pouze SupportPack)
renderovací engine skica+
ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACEAC26SE2023SE2022SE2021SE2020SE2019SE2018SE2017
3D dokument s asociativními kótami ++++++++
obrázkové, průsvitné a plné výplně++++++++
nástroj Pracovní list++++++++
symbol tepelné izolace v sendvičových konstrukcích++++++++
interaktivní výpisy oken/dveří s možností anotací++++++++
gradientové výplně++++++++
automatické kótování++++++++
výkresy detailů závislé na měřítku++++++++
text před a za kótou++++++++
zákres do fotografie++++++++
export interaktivních tabulek do formátu Excel++++++++
externí kresby (PDF, DWG, obrázky) ++++++++
načtení geo. zaměření a jeho transformace do Morfu++++++++
3D dokument z půdorysu++++++++
publikace BIMx hyper modelu++++++++
autotext v popiskách+++++++
editace násobného výběru v interaktivních tabulkách++++++
rozšířené zabezpečení PDF dokumentů++++++
uživatelsky vytvořená popiska++++++
zobrazení Zón v řezech a pohledech+++
popisky Zón využívající autotexty+++
selektivní import stránek PDF++
nové autotexty pro výkresovou složku++
vylepšená výšková kóta++
publikace informací o prvcích do BIMx hyper modelu+
funkce pro zpracování výkresů rekonstrukcí a renovací+
revize výkresové dokumentace+
PRAC. POSTUPY - PRODUKTIVITA - ŘÍZENÍ PROJEKTUAC26SE2023SE2022SE2021SE2020SE2019SE2018SE2017
předvýběr s graf. nápovědou pro překrývající se objekty++++++++
podpora "myši" 3D Connexion Space Navigator++++++++
anotační nástroje++++++++
integrovaný portál s knih. prvky bimcomponents.com++++++++
jednoduchá tvorba vlastních parametrických objektů++++++++
grafické nastavení severu projektu++++++++
inteligentní stavební materiály++++++++
práce s PDF jako s CAD dokumentem (vrstvy, atributy,...)++++++++
otevřená pracovní okna v záložkách (Win i Mac)++++++++
režim zobrazení full-screen v Mac prostředí++++++++
výkazy vrstev sendvičových a profilových konstrukcí++++++++
optimalizace zobrazení kót++++++++
více popisek k jednomu objektu++++++++
detekce kolizí TZB prvků++++++++
prediktivní výpočty na pozadí++++++++
grafická oblíbená nastavení++++++++
podpora Retina displejů na MAC++++++++
Touch Bar podpora pro Apple MacBook Pro+++++++
pokročilý přenos parametrů mezi objekty+++++++
kopírování podél křivky+++++++
nastavení hloubky zobrazení v řezu+++++++
vzorce v hodnotách vlastností++++++
studie oslunění poskytuje živou zpětnou vazbu+++++
studie oslunění zobrazuje uživatelsky nastavené datum a čas+++++
nativní geodetický bod +++
nastavení průhlednosti povrchu v pravidlech pro Grafické styly+++
možnost skrýt obrysy řezaných a neřezaných částí prvků+++
správa atributů++
strukturování Navigátoru projektu++
rychlé vyhledání v Navigátoru++
pravidla v kombinacích grafického stylu++
sledování změn a vylepšené porovnávání modelů+
aktualizace vlastností v připojených modulech+
příkaz pro kontrolu (částečného) překryvu lineárních prvků+
publikace projektu+
prohlížení a anotace+
připojené moduly+
připojené moduly přes více podlaží+
funkcionalita zapůjčovací licence+
nástroj pro vyhodnocení energetické náročnosti+
filtr rekonstrukcí+
pokročilá detekce kolizí+
multithreading pro neomezený počet jader+
KOMUNIKACE; I/O; INTEROPERABILITAAC26SE2023SE2022SE2021SE2020SE2019SE2018SE2017
AutoCAD DWG/DXF import/export ++++++++
příkaz Uložit jako … PDF++++++++
načtení geodetických dat do objektu Síť (terén)++++++++
klasifikace objektů pro sdílení projektu s TZB a statiky++++++++
integrovaný IFC engine pro import/export++++++++
správa klasifikace objektů pro výměnu dat IFC++++++++
propojení s Google Earth / Sketchup ++++++++
PDF / export (dlouhodobá archivace)++++++++
podpora BCF (BIM Collaboration Format)++++++++
správa a export IFC dat dle IFC schémat++++++++
mapování BIM parametrů&množství do IFC++++++++
přesné načtení IFC geometrie++++++++
IFC4 export/import++++++++
detailní nastavení IFC převodníků+++++++
klasifikace prvků+++++++
mapování vrstev při importu IFC++++++
import NURBS geometrie z IFC++++++
import IFC vlastností jako vlastností ARCHICADu++++++
export hodnot komponent a vlastností do IFC++++++
podpora DGN v8++++
RFA a RVT Geometry Exchange++++
společné prostupy pro TZB++++
Správa událostí (BCF 2.1)++++
aktualizace BIMx desktop prohlížeč++++
podpora datového formátu PMK+
podpora DXF/DWG externích referencí (Xref) +
publikace IFC+
export více výkresů do jednoho DWG dokumentu+
"rozbit" DWG do jedné vrsvy ArchiCADu+
export formátu STL+
podpora mračen bodů+
export IFC dat do BIMx+
export do gbXML+
export do PHPP+
práce se zatížením (statika)+
podpora všech verzí formátu SAF (statika)+
automatizované vytvoření podpor konstrukcí (statika) +
sdílení RFA & RVT geometrie+
Archicad - Solibri propojení+
užitné zatížení+
otevřít/uložit projekt Archicad 26+|+-|--|--|--|--|--|--|-
otevřít/uložit projekt projekt Archicad EDU+|+-|--|--|--|--|--|--|-
otevřít/uložit projekt projekt SE 2017+|-+|-+|-+|-+|-+|-+|-+|+
otevřít/uložit projekt projekt SE 2018+|-+|-+|-+|-+|-+|-+|+-|-
otevřít/uložit projekt projekt SE 2019+|-+|-+|-+|-+|-+|+-|--|-
otevřít/uložit projekt projekt SE 2020+|-+|-+|-+|-+|+-|--|--|-
otevřít/uložit projekt projekt SE 2021+|-+|-+|-+|+-|--|--|--|-
otevřít/uložit projekt projekt SE 2022+|-+|-+|+-|--|--|--|--|-
otevřít/uložit projekt projekt SE 2023+|-+|+
KNIHOVNAAC26SE2023SE2022SE2021SE2020SE2019SE2018SE2017
do projektu vložení pouze potřebných objektů++++++++
migrace knihoven přes různé verze Archicadu++++++++
vyhledávání na základě klíčových slov++++++++
neomezený počet znaků v názvech prvků++++++++
OpenGL náhled v dialogovém okně nastavení++++++++
parametrické modulární kuchyně+++
TEAMWORK & BIMCLOUDAC26SE2023SE2022SE2021SE2020SE2019SE2018SE2017
týmová spolupráce založená na BIM Serveru+
rezervační metody+
okamžitá komunikace v rámci týmového projektu+
vzdálená správa projektu+
technologie DeltaServer+
monitor výkonu BIM Serveru+
správa prostřednictvím technologie klient-server+
přenositelnost dat a vzdálený přístup+
64-bit BIM Server na MacOS+
optimalizovaný BIM Server (automat. ukládání, rychlost)+
podpora více verzí Archicadu na jednom serveru+
vizualizace změn v projektu (TW)+
Add-onsAC26SE2023SE2022SE2021SE2020SE2019SE2018SE2017
PARAM-O+