Srovnání verzí

 AC23SE2020SE2019SE2018SE2017SE2016SE2015
BIM MODELOVÁNÍ
zobrazení vazeb/průniků zdí v půdorysu dle jejich priority+++++++
uživatelské nastavení hran střech/desek+++++++
komplexní objekty přes více podlaží +++++++
param. nastavitelné zobrazení konstrukčních prvků ve 2D+++++++
nástroj Komplexní střecha+++++++
správa vazev mezi objekty+++++++
asociativní střešní okna/světlíky/vikýře+++++++
neomezený počet vrstev v sendvičových konstrukcích+++++++
okna/dveře ve zdech polygonálního půdorysu+++++++
nastavitekný nadsvětlík u oken/dveří+++++++
správce profilů+++++++
šikmé zdi, sloupy a trámy s obecným profilem+++++++
okna/dveře v šikmých zdech obecného půdorysu+++++++
zdi obecného půdorysu s obecným profilem+++++++
nástroj Skořepina+++++++
nástroj Morf+++++++
obloukové nosníky+++++++
kopírování v řezu/pohledu+++++++
nastavitelná referenční čára v sendvičích+++++++
vazba konstrukcí dle priorit+++++++
kompozitní struktury se vzduchovou vrstvou+++++++
kompozirní struktury se vzduchovou vrstvou+++++++
definice NURBS v GDL+++++
podpora SketchUp v2016+++++
nástroj Schodiště s technologií Predictive Design++++
nástroj Zábradlí++++
stavební materiály pro profily a GDL prvky++++
parametrické profily+++
pokročilá parametrizace Sloup a Trám++
nástroj Nika a Prostup++
import/export 3DM (Rhino)+
vazba výšky prvků k podlaží+
nástroj LOP+
VIZUALIZACEAC23SE2020SE2019SE2018SE2017SE2016SE2015
vnitřní renderovací engine ARCHICADu+++++++
vodící čáry+++++++
průhledové zobrazení+++++++
průhlednost v OpenGL+++++++
geometrie 3D zón dle tvarů+++++++
ohraničujících konstrukcí+++++++
částečné zobrazení konstrukcí+++++++
natočení pohledu+++++++
pravítko+++++++
stíny v OpenGL+++++++
3D pomocné pracovní roviny+++++++
3D zpětná vazba pomocí pracovních rovin a vodících čar +++++++
v prostoru nastavitelné řezné roviny+++++++
dvojúběžníková perspektiva+++++
3D styly++++
monochromatické zobrazení modelu++++
přepracovaný katalog povrchových materiálů++
renderovací engine CineRender+
renderovací engine skica+
ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACEAC23SE2020SE2019SE2018SE2017SE2016SE2015
optimalizace čar a výplní (při importu DXF/DWG)+++++++
3D dokument s asociativními kótami +++++++
obrázkové, průsvitné a plné výplně+++++++
nástroj Pracovní list+++++++
symbol tepelné izolace v sendvičových konstrukcích+++++++
interaktivní výpisy oken/dveří s možností anotací+++++++
gradientové výplně+++++++
automatické kótování+++++++
rozšířená kritéria pro výběr+++++++
výkresy detailů závislé na měřítku+++++++
text před a za kótou+++++++
zákres do fotografie+++++++
export interaktivních tabulek do formátu Excel+++++++
externí kresby (PDF, DWG, obrázky) +++++++
načtení geo. zaměření a jeho transformace do Morfu+++++++
3D dokument z půdorysu+++++++
publikace BIMx hyper modelu+++++
autotext v popiskách++++
editace násobného výběru v interaktivních tabulkách+++
rozšířené zabezpečení PDF dokumentů+++
uživatelsky vytvořená popiska+++
vylepšený způsob 2D zobrazení sloupů a trámů++
vylepšený způsob 2D zobrazení skrytých prvků++
vylepšený způsob zobrazení navazujících desek v půdorysu++
publikace informací o prvcích do BIMx hyper modelu+
funkce pro zpracování výkresů rekonstrukcí a renovací+
revize výkresové dokumentace+
PRAC. POSTUPY - PRODUKTIVITA - ŘÍZENÍ PROJEKTUAC23SE2020SE2019SE2018SE2017SE2016SE2015
předvýběr s graf. nápovědou pro překrývající se objekty+++++++
integrované výkresové prostředí+++++++
podpora "myši" 3D Connexion Space Navigator+++++++
anotační nástroje+++++++
64-bit nativně na Apple Mac+++++++
super rychlé automatické ukládání (autosave)+++++++
integrovaný portál s knih. prvky bimcomponents.com+++++++
jednoduchá tvorba vlastních parametrických objektů+++++++
grafické nastavení severu projektu+++++++
inteligentní stavební materiály+++++++
výpočty na pozadí pro rychlé generování 3D+++++++
práce s PDF jako s CAD dokumentem (vrstvy, atributy,...)+++++++
výkonnější systém uchopovacích bodů a vodících čar++++++
otevřená pracovní okna v záložkách (Win i Mac)++++++
režim zobrazení full-screen v Mac prostředí++++++
výkazy vrstev sendvičových a profilových konstrukcí++++++
optimalizace zobrazení kót++++++
více popisek k jednomu objektu++++++
detekce kolizí TZB prvků++++++
prediktivní výpočty na pozadí++++++
optimalizace OpenGL pro plynulou navigaci v projektu++++++
nový interface, vektorové ikony+++++
grafická oblíbená nastavení+++++
podpora Retina displejů na MAC+++++
Touch Bar podpora pro Apple MacBook Pro++++
pokročilý přenos parametrů mezi objekty++++
kopírování podél křivky++++
nastavení hloubky zobrazení v řezu++++
vylepšený výkon při práci s Morfy+++
nový algoritmus pro výpočet polohy slunce+++
vzorce v hodnotách vlastností+++
menší datová velikost projektů++
rychlejší otevírání projektů++
rychlejší export/import IFC++
okamžité přepínání mezi záložkami++
nový startovací dialog++
nové centrum aktivit++
aktivace požadovaného pracovního okna pomocí náhledu v záložce++
zjednodušené nastavení nástrojů Skořepina a Morf++
studie oslunění poskytuje živou zpětnou vazbu++
studie oslunění zobrazuje uživatelsky nastavené datum a čas++
integrovaná aktivace&deaktivace sw klíče++
publikace projektu+
prohlížení a anotace+
připojené moduly+
připojené moduly přes více podlaží+
funkcionalita zapůjčovací licence+
nástroj pro vyhodnocení energetické náročnosti+
filtr rekonstrukcí+
pokročilá detekce kolizí+
multithreading pro neomezený počet jader+
KOMUNIKACE; I/O; INTEROPERABILITAAC23SE2020SE2019SE2018SE2017SE2016SE2015
AutoCAD DWG/DXF import/export +++++++
příkaz Uložit jako … PDF+++++++
načtení geodetických dat do objektu Síť (terén)+++++++
klasifikace objektů pro sdílení projektu s TZB a statiky+++++++
sdílení dat s programy pro statiku+++++++
integrovaný IFC engine pro import/export+++++++
správa klasifikace objektů pro výměnu dat IFC+++++++
propojení s Google Earth / Sketchup +++++++
PDF / export (dlouhodobá archivace)+++++++
podpora BCF (BIM Collaboration Format)+++++++
správa a export IFC dat dle IFC schémat+++++++
mapování BIM parametrů&množství do IFC+++++++
certifikovaný import/export IFC2x3 Coor. View 2.0+++++++
přesné načtení IFC geometrie++++++
IFC4 export/import+++++
detailní nastavení IFC převodníků++++
klasifikace prvků++++
mapování vrstev při importu IFC+++
import NURBS geometrie z IFC+++
import IFC vlastností jako vlastností ARCHICADu+++
export hodnot komponent a vlastností do IFC+++
filtrování dle IFC schema++
podpora datového formátu PMK+
podpora DXF/DWG externích referencí (Xref) +
publikace IFC+
export více výkresů do jednoho DWG dokumentu+
"rozbit" DWG do jedné vrsvy ArchiCADu+
export formátu STL+
podpora mračen bodů+
export IFC dat do BIMx+
export do gbXML+
export do PHPP+
otevřít/uložit projekt ARCHICAD 23+|+-|--|--|--|--|--|-
otevřít/uložit projekt projekt ARCHICAD EDU+|++|--|--|--|--|--|-
otevřít/uložit projekt projekt SE 2016+|-+|-+|-+|-+|-+|+-|-
otevřít/uložit projekt projekt SE 2017+|-+|-+|-+|-+|+-|- -|-
otevřít/uložit projekt projekt SE 2018+|-+|-+|-+|+-|- -|- -|-
otevřít/uložit projekt projekt SE 2019+|-+|-+|+-|--|--|--|-
otevřít/uložit projekt projekt SE 2020+|-+|+-|--|--|--|--|-
KNIHOVNAAC23SE2020SE2019SE2018SE2017SE2016SE2015
datový formát .lcf pro uložení knihoven+++++++
knihovní prvky vložené přímo do uloženého projektu+++++++
nastavení zobrazení 3D pro objekty+++++++
do projektu vložení pouze potřebných objektů+++++++
migrace knihoven přes různé verze ARCHICADu+++++++
správa knihoven+++++++
vyhledávání na základě klíčových slov+++++++
2x rychlejší načítání knihoven, rychlejší práce ve 3D+++++++
zjednodušené nastavování Oken a Dveří++++++
nové a vylepšené objekty Popisek++++++
neomezený počet znaků v názvech prvků+++++
OpenGL náhled v dialogovém okně nastavení+++++
detailnější nastavení zobrazení knihovních prvků ve Volbách zobrazení modelu+++
vylepšený objekt Rampa++
vylepšený objekt Výtah++
vylepšená knihovna oken++
AC23SE2020SE2019SE2018SE2017SE2016SE2015
TEAMWORK & BIMCLOUD+
týmová spolupráce založená na BIM Serveru+
rezervační metody+
okamžitá komunikace v rámci týmového projektu+
vzdálená správa projektu+
technologie DeltaServer+
monitor výkonu BIM Serveru+
správa prostřednictvím technologie klient-server+
přenositelnost dat a vzdálený přístup+
64-bit BIM Server na MacOS+
optimalizovaný BIM Server (automat. ukládání, rychlost)+