Komunikace

Počítačová komunikace mezi architektem/projektantem a specialisty může probíhat dvěma způsoby: výměnou 2D výkresů nebo sdílením 3D virtuální budovy, resp. BIM modelu (či jejich kombinací).

2D komunikace

Vyladěný export/import DWG

2D podporuje Archicad exelentně, Graphisoft klade důraz na vývoj DWG překladačů a jejich uzpůsobení autocadovské logice, např. kombinaci archicadovských půdorysů, řezů a pohledů lze vložit do jednoho DWG výkresu. Archicad zachází inteligentně s Xrefy, při exportu i importu dokumentů, jejichž součástí Xref je, jsou zachovány vzájemné vazby. Xrefy lze rovněž „administrovat“. Archicadovská funkce „spojit“ zabezpečuje, že po připojení a odpojení DWG dokumentu zůstáva archicadovský projekt „čistý“.

Podpora Adobe PDF

Formát PDF (Portable Document Format) se stal nejpopulárnějším datovým formátem pro publikování a archivaci výkresové dokumentace. PDF dokumenty exportované z Archicadu s sebou nesou strukturu vrstev archicadovského projektu, při prohlížení PDFka lze vrstvy vypínat. Stejným způsobem pracuje Archicad s načtenými PDF soubory. Kromě vypínání a zapínání vrstev však dokáže PDFka rozebrat na „prvočinitele“. Z PDF dokumentu lze vybrat pouze jeho část, kótovat v něm, upravovat jednotlivé čárové prvky včetně změny pera, typu čára a dalších atributů. PDF se v Archicadu chová obdobně jako ostatní dokumenty ve vektorových formátech (DWG). Schopnost načtení PDF dokumentů je perfektní pomůckou pro začlenění výkresů standardizovaných konstrukčních detaliů do archicadovské výkresové dokumentace.

3D komunikace

Sdílení virtuální budovy neznamená „pouhou“ schopnost uložit model ve formátu pro jiný program a zde jej otevřít, ale respektovat zásadní principy komunikace, kdy každá profese má „svůj“ model/projekt, se kterým pracuje ve „svém“ programu a za který zodpovídá. Archicadovský architektonicko/stavební model je díky své kategorizaci objektů a systému vazeb mezi nimi ideálním „východiskem“ 3D komunikace.

CAD formáty

Schopnost sdílet data se specialisty je naprosto zásadní pro projektování na počítači. Archicad dokáže zapsat DXF/DWG data obsahující výkresový i modelový prostor. Uživatelsky lze nastavit přesná pravidla pro konverzi jednotlivých objektů a jejich parametrů, možné kolize při začlenění DWG do archicadovské virtuální budovy jsou eliminovány na minimum. Archicad rovněž umí importovat a exportovat vektorový DWF formát Autocadu a DGN Microstationu.

IFC

Nejvyšší úroveň mezioborové komunikace využívá datový formát IFC, který je vyvíjen pod záštitou sdružení BuildingSMART (dříve International Alliance for Interoperability – IAI) http://www.buildingsmart.com/. Kvalita a otevřenost IFC se odráží v jeho přijetí jako ISO standardu (přehled norem souvisejících s BIM). Díky IFC je vazba Archicadu na profesní systémy nezávislá na verzích používaných programů. Architekt/projektant není nucen omezovat své spolupracovníky pouze na ty s konkrétním systémem.
Archicad integruje IFC do svých pracovních postupů. Přímo v Archicadu lze editovat IFC parametry objektů. Využití IFC modelů pro řízení změn a koordinaci profesí je základem OPEN design spolupráce. Archicad umožňuje práci s anotačními nástroji i při hromadných výběrech objektů (přiblížení, smazání, …). Nový parametr Stav rekonstrukce lze uložit jako jednu z IFC vlastností. Propojení s TZB aplikacemi prostřednictvím IFC umožňuje „mapování“ podlaží.

Klasifikace konstrukcí – k úpravě stavebního modelu pro export pro navazující profese nabízí čtrnáctka rozšíření klasifikace objektů doplněním údajů “IFC typ prvku”, “statická funkce” a „termodynamická pozice“. Pro úpravu modelu pro statiky je rovněž zásadní funkce zobrazování nosné a nenosné konstrukce.

Koordinační model – profesní model lze načíst zpět do Archicadu a zde jej porovnávat s modelem výchozím. Rozdíly systém vyznačuje graficky, při aktualizaci modelu dokáže pracovat pouze se změněnými prvky. Profesní model je načten jako model referenční, architekt má neustále aktuální data. „Prolnutí“ modelů stavebního a profesního vytváří model koordinační.

Přímá vazba na statiku a TZB – komunikace probíhá pomocí IFC můstků. Pro statiku je zásadní SCIA Engineer, k dispozici jsou rovněž Nemetschek Allplan Engineer, Revit Structure a Tekla. Pro oblast TZB je připravena vazba na DDS-CAD a Revit MEP.

Kancelářské programy

Práce s textem řeší Archicad vestavěným textovým editorem s funkcemi, na které jsme zvyklí z „office“ prostředí. Díky tomuto nástroji je zabezpečeno, aby při kopírování textů mezi Archicadem a textovým editorem (např. Microsoft Word) bylo zachováno formátování. Rovněž práce s archicadovskou interaktivní tabulkou se přizpůsobuje obecně platným pravidlům pro tabulkové procesory a i zde to znamená, že export tabulky z Archicadu do tabulkového procesoru je velmi přímočarý, přenášejí se i náhledové obrázky. Dokumenty ve formátu .xls, exportované z Archicadu, nejsou použitelné pouze v programu Microsoft Excel, ale i v dalších tabulkových editorech (Open Office).

Open BIM

Spolupráce na bázi otevřeného datového formátu je základní myšlenkou, na níž stojí strategie vývoje softwarových produktů GRAPHISOFTu i mnoha dalších AEC společností během posledních let. GRAPHISOFT® společně s aliancí buildingSMART® International, firmou Tekla® a dalšími významnými softwarovými vývojáři spojily síly a spustily celosvětový program, jehož cílem je prosazovat Open BIM spolupráci napříč profesemi ve stavebnictví. GRAPHISOFT je od začátku jedním z hlavních propagátorů myšlenky, že jediná možná cesta k opravdu efektivní spolupráci je založena na „open“ přístupu k informacím, konkrétně na BIM modelu, jenž stojí na otevřeném datovém formátu (IFC). Další informace k OpenBIM >>

ZKUSTE ARCHICAD