Novinky

Aktualizace Archicadu (české verze)  jsou ke stažení ze stránek Graphisoftu >>
Zkušební (TRIAL) verze Archicadu je zdarma zde >>

Novinky Archicad 26

0:39 – správa atributů
0:47 – strukturování Navigátoru projektu
0:57 – rychlé vyhledání v Navigátoru
1:02 – Library Part Maker
1:20 – povrchové materiály prostupu
1:36 – vylepšení kuchyňských skříněk
1:57 – vylepšení 2D nástrojů
2:35 – Selektivní import stránek PDF
2:55 – nové autotexty pro výkresovou složku
3:10 – vylepšená výšková kóta
3:25 – pravidla v kombinacích grafického stylu
3:50 – rozšířený katalog povrchových materiálů
4:20 – profily vícesegmentových trámu a sloupů po exportu SAF
4:40 – užitné zatížení
4:55 – správa SAF převodníků
5:05 – navýšení výkonu BIMcloud
5:20 – ekologická udržitelnost

Konec repetitivních úloh

Selektivní import stránek PDF dokumentu
Pokud je potřeba importovat více stránek jednoho PDF dokumentu, lze to provést v jednom kroku, a pak se hned soustředit na to, co je důležité – navrhovat.

Pravidla v kombinacích grafického stylu
Kombinace grafických stylů slouží k tomu, aby se model a výkresová dokumentace zobrazovaly různými způsoby na základě toho, jaké informace je důležité sdělit. AC 26 umožňuje přidat více zvolených pravidel najednou. Odpadá tak repetitivní klikání na „Přidat nové pravidlo“. Nová pravidla jsou v seznamu zvýrazněna pro rychlejší orientaci.

Vylepšená výšková kóta
Nástroj Výšková kóta nově přináší možnost nastavit text kóty (i ve formě oblíbeného nastavení) pomocí autotextů a doplňujících vlastních textů ještě před samotným vložením kóty. Jednotlivé autotexty lze vložit přímo do dialogu pro úpravu textu. Texty jednotlivých kót není nutné upravovat po vložení a vytváření dokumentace je opět rychlejší než dříve.

Správa projektu

Procházení projektu
Strukturování Navigátoru projektu je klíčové pro snadnou orientaci a rychlé vyhledávání konkrétních položek – ať už v Mapě zobrazení, Výkresové složce nebo Sadě publikací. Nicméně u větších projektů může být položek tolik, že je orientace značně ztížená. Proto přichází nová možnost vyhledávání v Navigátoru (lze vyhledávat v libovolné části Navigátoru projektu podle klíčových slov).

Správa atributů – hierarchie
Archicad 26 umožňuje snadnější práci s jednotlivými atributy projektu pomocí nové paletky Atributy. V ní je možné zobrazit všechny atributy projektu v hierarchickém stylu zobrazení, které je rozděleno na jednotlivé složky (typy atributů) a případně podsložky, do kterých můžeme jednotlivé atributy zatřídit, a mít tak větší přehled a kontrolu nad projektem. Atributy lze případně filtrovat podle typu (vrstvy, stavební materiály…)
Poznámka: Správce atributů ze starších verzích zůstává stále k dispozici pro složitější výměny (import/export) u větších projektů.

Organizace (nejen) vrstev
Nová verze Archicadu, mimo celkovou správu atributů a snazší navigaci mezi nimi, přináší také možnost vytvoření hierarchické struktury v jednotlivých atributech pomocí složek. Nově si tak například v nastavení vrstev můžeme vytvořit skupiny složek, které jsou přiřazeny jednotlivým kombinacím vrstev a celou složku zobrazit/skrýt pro danou kombinaci. Další z novinek, která nás zbavuje nutnosti opakovat zdlouhavé úlohy.

Ekologická udržitelnost
Globální trend udržitelnosti se nově dostává do Archicadu, a tak nalezneme v nastavení Stavebních materiálů novou záložku „Životní prostředí“ s hodnotami vázajícími se na environmentální prohlášení o produktu. Hodnoty jsou předdefinované na základě mezinárodních hodnot, ale stejně jako můžeme upravit Fyzikální vlastnosti stavebních materiálů, můžeme si, pokud je to potřeba, nadefinovat hodnoty konkrétního výrobce.

Koordinace modelu

Užitné zatížení
Spolupráce se statikem je čím dál důležitější. Abychom statikovi předávali model, do kterého je co možná nejméně nutné zasahovat manuálně, přibyla nová možnost vygenerovat užitné zatížení ze zón modelu. V nastavení zóny přibyla záložka „Parametry pro analýzu konstrukce“, kde je na rozdíl od konstrukčních prvků pouze volba „Generovat užitná zatížení“. Jednotlivá užitná zatížení je pak možné namapovat ke klasifikacím v nastavení Volby > Mapování zatížení. Zde si můžeme vytvořit pravidla, na jejichž základě bude k jednotlivým klasifikacím zón přiřazena Kategorie zatížení. Tyto kategorie jsou předdefinovány dle EN1991-1-1:2002 a nalezneme je v menu Volby > Kategorie zatížení. Po nastavení fyzického modelu a zapnutí modelu pro analýzu konstrukce je možné vygenerovat užitná zatížení (3D model > Prvky pro analýzu konstrukce > Generovat/aktualizovat užitná zatížení).

Profily vícesegmentových trámu a sloupů po exportu SAF (OBR20_AC25_ Nahrazení profilu; OBR21_AC26_Nahrazení profilu)
Značného vylepšení se v oblasti koordinace statického modelu dočkalo také exportování vícesegmentových trámů. Do verze 25 byl trám nebo sloup s různými rozměry profilu nahrazen pouze jedním (tzv. náhradním) profilem. Statik pak při otevření souboru neměl informaci, že prvky po své délce mění průřez. S příchodem nové verze se toto mění a statik vidí, jaký profil je na začátku a jaký na konci každého segmentu.

Správa SAF převodníků
Verze 26 přináší snazší správu převodníků SAF pro komunikaci se statiky. Mohly nastat situace, kdy bylo potřeba zaslat data různým statikům pracujícím v různých programech pro analýzu konstrukce. Jediný převodník nemusel být ve všech případech plně funkční a mohlo docházet k problémům. Nově je možné uložit (podobně jako u převodníků IFC) tolik převodníků, kolik potřebujeme. Každý bude obsahovat specifické nastavení pro jednotlivé softwary. S tímto také přibyla možnost jednotlivé převodníky importovat/exportovat z jednoho souboru do druhého.

Vylepšení exportu IFC
Nejnovější verze Archicadu přichází s možností namapovat jednotlivé části komponentů, tedy sendvičů a profilů, samostatně na jednotlivé IFC typy tak, aby se následně v prohlížeči IFC zobrazovaly přiřazené informace o jednotlivých částech. Dosud bylo možné exportovat prvky sendvičových konstrukcí a profilů modelu pouze jako celky.

… a další

Povrchové materiály prostupu
Nástroj Prostup dostává další důležité vylepšení, díky kterému je možné přiřadit povrchové materiály jeho jednotlivým částem. V nastavení tak přibývá záložka „Model“, kde lze přepsat povrchové materiály stran prostupu a jeho konce (pokud prostup končí uprostřed prvku – např. nika). Povrchy tak snadno lze sjednotit s přilehlými konstrukcemi, sladit vizuální stránku modelu a zbavit se zobrazování nežádoucích hran v pohledech/řezech/3D.

Nové autotexty pro výkresovou složku
Autotexty umožňují předejít možným chybám vzniklých neustálým přepisováním stejné informace na vícero místech v projektu. Pro výkresovou složku přibývá celkem 7 nových autotextů, z nichž 3 jsou provázány se šablonou výkresu (Jméno, Výška a Šířka šablony výkresu) a 4 pro správu podskupin (Číslo výkresu/Počet výkresů v aktuální sadě, Číslo výkresu/Počet výkresů v nejvyšší sadě).

Některé novinky Archicad 25

Spolupráce

Nativní geodetický bod
Různé CAD/BIM programy různým způsobem pracují se souřadným systémem. Různé požadavky na počátek souřadného systému mají různé profese či místní zvyklosti (např. JTSK). Nový prvek Geodetický bod lze vložit kamkoli do půdorysu a definovat tak počátek souřadného systému daného projektu ve vztahu ke spolupracujícím projektantům či navazujícím profesím. Takto „přenastavený“ souřadný systém se projeví i při sdílení projektu prostřednictvím „obecných“ datových formátů jako jsou IFC, BCF a DWG. Což je samozřejmě zcela zásadní pro to, aby v projektu sdíleném v různých aplikacích byly veškeré konstrukce na správném (stejném) místě.

Import RFA TZB objektů jako nativních GDL prvků do Archicadu
Tuto novou funkci ocení ti, kteří spolupracují s uživateli Revitu MEP. Import rodin (objektů) z Revitu MEP jako objektů GDL zajistí, že importované TZB systémy budou mít možnosti připojení (podobně jako nativní objekty Archicad MEP) a lze je použít k vytváření systémů TZB bez jakýchkoli potíží nebo dalšího nastavování.

Vylepšení sdílení RFA & RVT geometrie
Plugin pro sdílení RFA a RVT byl s předchozími verzemi Archicadu zdarma ke stažení. V Archicadu 25 je implementován do standardní instalace. Byla vylepšena funkce výměny geometrie, je podporován také Revit 2021.

Vylepšení propojení Archicad – Solibri
Doplněk Archicad – Solibri Connection je k dispozici ke stažení a instalaci zdarma. Solibri je špičkový program pro kontrolu projektu a jeho proveditelnosti. Doplněk udržuje živé spojení mezi Archicadem a Solibri a eliminuje tak export a import souborů. Doplněk byl vylepšen o možnost synchronizace pozic 3D kamer a podporu statického analytického modelu.

Navrhování

Vylepšená navigace mezi 2D/3D
Značné zrychlení práce přináší fakt, že prvek označený ve 2D (půdorys, řez, pohled) lze kliknutím zobrazit ve 3D (perspektiva, axonometrie) a naopak. Prvky označené ve 3D lze kliknutím skrýt.

Prostupy polygonálního profilu
Nástroj Prostup je zásadní pomůckou při BIM projektování, a to jak z hlediska koordinace stavební konstrukce/TZB, tak z hlediska vykazování. Pětadvacítka rozšířila možnosti tohoto nástroje, ve 2D i 3D lze navrhovat prostupy s polygonálním profilem (s rovnou i oblou hranou). Pro návrh lze využít kouzelnou hůlku. Polygonální prostup zpřesňuje výkazy a vykreslení konstrukcí ve 2D.

Archicad – Rhino 6 a 7 propojení
Propojení (export/import) mezi Archicadem a Rhinem zajišťuje zdarma stažitelný doplněk. Doplněk dostupný s Archicadem 24 podporoval Rhino 5, pětadvacítka rozšiřuje tuto vazbu pro Rhino 6 a 7. Tato vazba slouží například pro „překlopení“ koncepční studie do prostředí BIM či k BIM navrhování freeform konstrukcí.

Vizualizace

Povrchové textury v řezech & pohledech
Materiály v Archicadu s sebou nesou informace o barvě, textuře a vektorové šrafě na povrchu. Tyto parametry byly primárně určeny pro 3D zobrazení modelu. Pětadvacítka s nimi pracuje i ve 2D zobrazeních (řezy, pohledy), kde mohou dokreslit povrchy konstrukcí i vyplnit plochy stínů. Přesvědčivost a vypovídající hodnotu 2D dokumentů rozšiřuje možnost nastavení „hloubky“ pohledu, které rozliší zobrazení konstrukcí podle jejich vzdálenosti od roviny řezu/pohledu.

Textury ve vektorových výplních
Jak už bylo řečeno, Archicad 25 umí zobrazit textury v řezech a pohledech. Je tu však ještě další funkcionalita. Pětadvacítka umí zobrazit texturu materiálu ve výplni (nástroj Výplň). Nejedná se o obrázkovou výplň, se kterou pracují už předchozí verze Archicadu, ale rozšíření parametrů Výplně a způsobu práce s nimi. Ačkoli výplň je pouze 2D objektem, lze ji použít pro zobrazení různých variant návrhu a to v dokumentech jako jsou půdorys, řez a pohled, aniž bylo nutné přenastavovat samotný objekt Výplň.