Archicad Training Program

Kurz Archicad Training Program byl ve stávající podobě ukončen a bude nahrazen kurzem novým (očekávaný termín leden 2023), který bude dostupný na portále learn.graphisoft.com.

Nechcete čekat? Podívejte se prosím na portál Learn, nebo se obraťte na svého obchodníka a poptejte individuální školení. 

CEGRA uživatelům ARCHICADu nabízí unikátní sérii kurzů ARCHICAD Training Program. Program je rozdělený do tří bloků podle náročnosti a je určený jako odrazový můstek k produktivnímu využívání ARCHICADu v projekční praxi, nebo poslouží stávajícím uživatelům jako prostředek ke zvýšení efektivity práce ve vybrané oblasti. Úroveň prvního bloku je přizpůsobena uživatelům, kteří s ARCHICADem nemají žádné nebo jen letmé zkušenosti. Následující bloky nabyté informace rozšiřují až po úroveň dostačující k vypracování podrobné projektové dokumentace (DSP, DPS) a věnují se i tématům pro BIM manažery.

Každý blok je rozdělený do šesti kurzů, ve kterých se školitel s účastníky dopodrobna zaměří na dané téma, program pokrývá veškeré základní, pokročilé i expertní funkce ARCHICADu, celkový rozsah je 94 hodin.

Školení lze absolvovat v rozsahu celého programu, zvoleného bloku nebo jen vybrané lekce. Kurz probíhá v učebně v sídle společnosti CEGRA v Praze od 9:00 hodin.

Cena celého programu: 40 200 Kč (bez DPH, 28 200 Kč se SP)*. Cena bloků a jednotlivých školení je uvedena níže.
Objednávka aktuálně není možná

A. ŠKOLENÍ ARCHICADu blok I. – projekt na úrovni studie

První blok školení ARCHICADu je určen pro uživatele, kteří mají s programem malé nebo žádné zkušenosti. Zaměřuje se na techniky kreslení a upravování prvků, podrobné nastavení základních 2D a 3D nástrojů a automatické vytváření projektové dokumentace. Poslední část se věnuje důležitému tématu z pohledu architekta – vizualizacím.

Absolvent prvního bloku školení bude bezpečně schopný v ARCHICADu vymodelovat základní model jednoduchého objektu v úrovni studie.

Školení lze absolvovat v celém rozsahu, dle zájmu také jen vybrané kurzy.

Rozsah bloku školení: 6 lekcí (v délce 5 nebo 6 hodin, celkem 32 hodin)
Cena bloku školení: 16 000 Kč / osoba (bez DPH, 11 200 Kč se SP)

A.I ZÁKLADY KRESLENÍ a PRÁCE S PRVKY

Délka školení: 5 hodin
Základní cena školení: 2 800 Kč / osoba (bez DPH, 2 000 Kč se SP)
Anotace:
Cílem školení je představit uživatelům  hlavní prostředí programu a naučit je orientovat se v nástrojích nebo paletkách. V druhé části se uživatelé naučí, jakým způsobem zadávat, označovat a upravovat prvky a používat veškeré grafické pomůcky, které program nabízí.

Obsah školení:
Pracovní prostředí a rozvržení paletek, označování prvků, různé způsoby kreslení a zadávání souřadnic, pomocné prvky a body, vodící čáry, základní úpravy prvků z plovoucí paletky, seskupování, pořadí kreslení, zamykání, pohyb, zarovnání, rozmístění, změna tvaru, nastavení prvku, nástroj čára a základy nástrojů deska a zeď.

A.II NÁSTROJE 1. ČÁST: 2D a ZÁKLADNÍ 3D NÁSTROJE

Délka školení: 5 hodin
Základní cena školení: 2 800 Kč / osoba (bez DPH, 2 000 Kč se SP)
Anotace:
Předmětem školení jsou základní 3D nástroje – zeď, sloup – jejich nastavení, úpravy a zobrazování.

Obsah školení:
Podrobné nastavení nástrojů zeď, sloup, deska a trám; vytváření dalších zobrazení modelu: řezů, pohledů, interiérových pohledů, detailů, 3D dokumentů.

A.III NÁSTROJE 2. ČÁST: 3D NÁSTROJE

Délka školení: 6 hodin
Základní cena: 3 400 Kč / osoba (bez DPH, 2 400 Kč se SP)
Anotace:
Cílem školení je podrobně seznámit uživatele se všemi 3D nástroji a jejich základním použitím. Výsledkem bude kompletně vymodelovaný objekt v úrovni studie.

Obsah školení:
Základní nastavení a práce s dveřmi, oknem, schodištěm, zábradlím, střechou, skořepinou, střešním oknem, lehkým obvodovým pláštěm, morfem, objektem, sítí, koncem zdi, rohovým oknem a lampou.

A.IV NAVIGÁTOR PROJEKTU 1. ČÁST: mapa projektu a mapa zobrazení

Délka školení: 6 hodin
Základní cena školení: 3 400 Kč / osoba (bez DPH, 2 400 Kč se SP)
Anotace:
Při školení získají uživatelé celkový přehled o nastavení a správě struktury projektu (podlaží, řezy, pohledy a další zobrazení modelu), jakým způsoben lze nastavit zobrazení modelu a jak ho ukládat pro další použití (přenášení na výkresy).

Obsah školení:
Využití mapy projektu: nastavení podlaží, tvorba řezů, pohledů a interiérových pohledů, využití pracovních listů, tvorba detailů a 3D dokumentů, základní úpravy tabulek a indexů projektů, využití mapy zobrazení: nastavení měřítka, vrstev a jejich kombinací, částečného zobrazení konstrukcí, sad per, voleb zobrazení modelu a grafických stylů a 3D stylů, nastavení filtrů rekonstrukcí, struktura mapy zobrazení, ukládání, úpravy a nastavení zobrazení, správa záložek.

A.V NAVIGÁTOR PROJEKTU 2. ČÁST: výkresová složka a sady publikací

Délka školení: 5 hodin
Základní cena školení: 2 800 Kč / osoba (bez DPH, 2 000 Kč se SP)
Anotace:
Školení se zaměří na vytváření dokumentace a její publikaci (ukládání a tisk). Po jeho absolvování budou účastníci schopni vytvořit vlastní výkresové prostředí (struktura číslování, firemní rozpisky a razítka) a využívat všech automatických funkcí, které vytváření výkresů ulehčují. Naučí se používat externí podklady.

Obsah školení:
Vytváření výkresů a vlastní rozpisky, příprava šablon výkresů, autotexty (texty s vazbou na různá data projektu), vkládání kreseb na výkresy (obsah výkresů), nastavení struktury složek a řazení výkresové složky, přednastavení sad publikací, export výkresů do PDF, DWG nebo příprava pro přímý tisk.

A.VI VIZUALIZACE, BIMx MODEL a TWINMOTION

Délka školení: 5 hodin
Základní cena školení: 2 800 Kč / osoba (bez DPH, 2 000 Kč se SP)
Anotace:
Vizualizace jsou nedílnou součástí projektu již od fáze studie. Cílem školení je představit uživatelům funkce ARCHICADu, které v této oblasti můžou využít. Naučí se přiřadit prvkům požadované povrchové materiály, upravit jejich nastavení a nastavit finální render. Důležité téma je BIMx model – jeho vytvoření, ovládání v mobilních aplikacích a vazba na Teamwork.
Během školení bude představen a vyzkoušen program Twinmotion, zaměřený na tvorbu vizualizací, videí a virtuální reality.
Obsah školení:
Nastavení renderovacího enginu Cinerender, práce se scénami, světelnými zdroji, kamerami, globálním osvětlením scény a pozadím, nastavení kamery pro zasazení modelu do fotografie, příprava a export modelu do BIMx (včetně výkresové dokumentace), vytvoření průletu v BIMx a práce s aplikací na tabletu, propojení s BIM Cloudem, propojení s programem Twinmotion a synchronizace modelu.


B. ŠKOLENÍ ARCHICADu blok II. – projekt na úrovni stavebního povolení a prováděcí dokumentace

Školení v druhém bloku se nejprve zaměřují na komunikaci – výměnu dat mezi  ARCHICADem a jinými programy v nejčastěji používaných formátech DWG, PDF a IFC. Vrací se ke komplexním 3D nástrojům typu schodiště nebo lehký obvodový plášť, kterým je věnováno více času, aby byli uživatelé schopni využít všechny jejich výhody a speciální funkce. Školení se podrobně věnují také způsobům zobrazování prvků ve 2D i 3D zobrazeních a podrobnému nastavení projektu a jeho atributů. BIM modelování je v tomto bloku zastoupeno důležitou oblastí – zadáváním informací prvkům projektu formou vlastností. Veškeré informace a hodnoty se uživatelé naučí vykazovat pomocí tabulek a seznamů.

Druhý blok tematicky navazuje na blok první, rozšiřuje ho o další témata a v řadě oblastí ho doplňuje o pokročilé funkce a nastavení. Absolventi druhého bloku školení získají zkušenosti s používáním ARCHICADu, které využijí při vytváření dokumentací vyšších stupňů – DSP a prováděcí dokumentace.

Školení lze absolvovat v celém rozsahu, dle zájmu také jen vybrané kurzy

Rozsah bloku školení: 6 lekcí (v délce 5 nebo 6 hodin, celkem 32 hodin)
Cena bloku školení: 16 000 Kč / osoba (bez DPH, 11 200 Kč se SP)


B.I ATRIBUTY PROJEKTU

Délka školení: 6 hodin
Základní cena školení: 3 400 Kč / osoba (bez DPH, 2 400 Kč se SP)
Anotace:
Atributy 2D a 3D prvků modelu rozhodují o jejich zobrazování v prostředí programu (typ čáry, výplň, pero, stavební a povrchový materiál, sendvič, vlastní profil, kategorie zóny…). Školení je zaměřené na vytváření, správu a přenos všech typů atributů, na které v projektu můžou uživatelé narazit.

Obsah školení:
Tvorba vlastních parametrických profilů pro zdi, trámy a sloupy a jejich přizpůsobování pomocí modifikátorů; vhodné nastavení sady per, nastavení stavebních materiálů, práce s povrchovými materiály – funkce Painter, vytváření a úpravy povrchových materiálů; vytvoření vlastní výkresové šrafy a čáry; anotační styly; správce atributů.

B.II KOORDINACE – import/export výkresů a zobrazení, práce s externím obsahem

Délka školení: 5 hodin
Základní cena školení: 2 800 Kč / osoba (bez DPH, 2 000 Kč se SP)
Anotace:
ARCHICAD dokáže pracovat (otevřít a upravit) se všemi běžnými formáty (PDF, JPEG, DWG,…). Školení uživatele připraví také na výměnu dat s externími projektanty a subdodavateli. Zaměřuje se na základní způsoby exportu souborů ve formátech DWG nebo IFC a na import a způsoby zobrazení podkladů od profesantů zpět v ARCHICADu. Školení se okrajově věnuje také výměně dat s dalšími programy (SketchUp, 3DS, …) a volně dostupným doplňkům s bonusovým obsahem.

Obsah školení:
Využití pracovních listů, možnosti načtení externího obsahu – kresba/obrázek/XREF, tvorba terénu na základě podkladů, ukládání výkresů ve formátu PDF a jeho možnosti, uložení výkresů do DWG a modelů do IFC, import a export objektů ve formátu .skp, 3D DWG nebo .3ds, výměna dat s Rhinem (.3dm), doplňky AC – BIM Object, BIM Tech, celková správa externího obsahu – Správce kreseb a Správce knihoven.

B.III GRAFICKÉ STYLY a REKONSTRUKCE a 3D STYLY

Délka školení: 5 hodin
Základní cena školení: 2 800 Kč / osoba (bez DPH, 2 000 Kč se SP)
Anotace:
Školení rozšíří znalosti uživatelů v oblasti zobrazování prvků ve 2D i 3D na základě parametrů prvků a jejich atributů, klasifikací nebo vlastností. Samostatnými oblastmi školení funkce pro vytváření dokumentací rekonstrukcí a možnosti zobrazení a prezentace 3D modelu pomocí 3D stylů.

Obsah školení:
Volby filtru rekonstrukcí, zobrazení stávajících, bouraných a nových konstrukcí, vazba na mapu zobrazení, pravidla a kombinace grafických stylů a jejich vazba na zobrazení modelu ve 2D a 3D, vytváření a správa vlastností (Správce vlastností) a klasifikací (Správce klasifikací), využití vlastností a klasifikací při zobrazování modelu, 3D styly pro zobrazení modelu a jejich vazba na mapu zobrazení.

B.IV SCHODIŠTĚ a ZÁBRADLÍ

Délka školení: 5 hodin
Základní cena školení: 2 800 Kč / osoba (bez DPH, 2 000 Kč se SP)
Anotace:
Tématem školení je podrobné seznámení se s nástrojem schodiště, které umožňuje i modelování složitých atypických schodišť s odpovídajícím půdorysným symbolem. Po vysvětlení nástroje zábradlí budou navazovat i netradiční způsoby využití tohoto nástroje a možnosti nastavení zobrazení schodišť a zábradlí na úrovni projektu (Volby zobrazení modelu).

Obsah školení:
Nastavení základních typů schodišť, nastavení konstrukce, stupnic a podstupnic, kotvení a pod., nastavení 2D zobrazení s vazbou na volby zobrazení modelu, tvorba atypických schodišť, nastavení rampy, úprava prvků schodiště, nastavení základních typů zábradlí, nastavení prvků zábradlí (madla, sloupky, tyčová výplň, …), úprava prvků zábradlí, 2D zobrazení s vazbou na volby zobrazení modelu, další možnosti využití nástroje zábradlí (silnice, stromořadí apod. …).

B.V STŘECHA, SKOŘEPINA a LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ

Délka školení: 6 hodin
Základní cena školení: 3 400 Kč / osoba (bez DPH, 2 400 Kč se SP)
Anotace:
Cílem školení je detailně seznámit uživatele s nástrojem lehký obvodový plášť a vyzkoušet si nejen základní tvarování zavěšené fasády, ale i atypické tvary a napojení na ostatní konstrukce modelu. Součástí školení bude i využití lehkého obvodového pláště jako obložení stěny či konstrukce podhledu. V podrobné úrovni se bude školení věnovat i nástrojům střecha a skořepina.

Obsah školení:
Pokročilé modelování nástroji střecha, skořepina a lehký obvodový plášť, specifické druhy zakřivených ploch a jejich modelování, základní modelování a možnosti editace lehkého obvodového pláště, vlastní profily rámů pláště, vlastní panely, úprava obrysu pláště, napojení pláště na zdi, úprava a napojování střech a skořepin.

B.VI „CHYTRÉ“ POPISOVÁNÍ a VYKAZOVÁNÍ PRKVŮ, POROVNÁNÍ MODELU a ANOTACE

Délka školení: 5 hodin
Základní cena školení: 2 800 Kč / osoba (bez DPH, 2 000 Kč se SP)
Anotace:
Cílem školení je naučit uživatele rychle a jednoduše doplnit do projektu potřebné 2D popisy – zaměří se na pokročilé volby kótovacích nástrojů a popisky – skladby konstrukcí, výškové úrovně, povrchové materiály, vlastnosti atd. Krom toho bude předveden nástroj Anotace, který slouží k efektivní komunikaci přímo v projektu. S tím je úzce svázaná i funkce porovnání modelu. Školení připraví uživatele na efektivní využívání všech funkcí ARCHICADu pro maximální zjednodušení práce a přípravu 2D dokumentace a naučí porovnávat různé verze modelu s návazností na značení změn pomocí anotačního nástroje.

Obsah školení:
Pokročilé nastavení délkových, výškových a radiálních kót v půdorysu, řezu, pohledu, 3D dokumentu; práce s asociativními popiskami a jejich nastavení, nastavení tabulek prvků, komponentů a povrchových materiálů, nastavení komponent vlastních profilů s vazbou na výkazy, tvorba detailů, porovnání modelu a anotace.


C. ŠKOLENÍ ARCHICADu blok III. – speciální funkce programu, pokročilá koordinace a funkce pro BIM manažery

Třetí – poslední – blok školení se věnuje nejpokročilejším funkcím ARCHICADu, detailně se věnuje nastavení modelu určeného pro koordinační účely (export a import IFC modelů a DWG výkresů) a samotnou detekci kolizí mezi prvky stavebního modelu a rozvody. Nevynechá důležitou oblast – týmovou spolupráci (Teamwork a BIMcloud server) vytváření vlastního pracovního prostředí, správu klasifikací a negrafických informací nebo vytváření vlastních objektů.

Tento blok je určený pro pokročilé uživatele, kteří chtějí ARCHICAD posouvat k jeho limitům, nebo BIM manažery, kteří v ateliéru připravují pracovní prostředí a šablonu pro celý projekční tým..

Školení lze absolvovat v celém rozsahu, dle zájmu také jen vybrané kurzy.

Rozsah bloku školení: 6 lekcí (v délce 5, celkem 30 hodin)
Cena bloku školení: 15 000 Kč / osoba (bez DPH, 10 500 Kč se SP)

C.I SPRÁVA KNIHOVEN, MORF a VLASTNÍ GDL OBJEKTY

Délka školení: 5 hodin
Základní cena školení: 2 800 Kč / osoba (bez DPH, 2 000 Kč se SP)
Anotace:
Během školení si uživatelé vyzkouší volné modelování nástrojem morf, jeho pokročilou editaci a tvorbu atypických prvků. Vymodelované prvky poslouží pro tvorbu nových knihovních prvků, které lze uložit jako vlastní prvky s přizpůsobeným 2D symbolem. Zlehka se tedy nahlédne i do prostředí jazyka GDL. Vedle toho se účastníci naučí základy práce s doplňkem PARAM-O, který umožňuje vytvářet „inteligentní“ objekty bez znalosti GDL jazyka. Knihovní prvky je třeba uložit do knihoven, proto se školení zaměří také na správu knihoven projektu.

Obsah školení:
Základní modelování a operace s morfy, vytvoření objemové studie projektu s výkazem objemů a ploch (např. podle podlaží), modelování atypických konstrukcí, pokročilé editování morfů, převedení objektů na morfy, jejich úprava a následné uložení, vytvoření nového knihovního prvku, nastavení vlastního symbolu knihovního prvku, minimální základy programovacího jazyka GDL, doplněk PARAM-O, vytváření parametrických objektů – oken, dveří, nábytku atd., správa knihoven.

C.II ANALYTICKÝ MODEL, TZB MODELÁŘ a KONTROLA KOLIZÍ a ENERGETICKÉ HODNOCENÍ

Délka školení: 5 hodin
Základní cena školení: 2 800 Kč / osoba (bez DPH, 2 000 Kč se SP)
Anotace:
Integrovaný analytický model výrazně usnadní výměnu dat se statikem a následné posouzení objektu. Jeho nastavení, kontrola a export budou představeny v části školení. Pomocí doplňku TZB modelář lze vymodelovat a zkoordinovat veškeré rozvody v objektu k dispozici je i kontrola kolizí. Další část školení se okrajově věnuje energetickému hodnocení – budou vysvětleny požadavky na zpracovaný model a podrobně vysvětleny jednotlivé parametry, které je zapotřebí vyplnit. Výsledkem bude tepelně technické posouzení objektu.
Obsah školení:
Základní požadavky na správnost modelu (z pohledu energetického hodnocení), správné vyplnění zónami a řešení kritických míst, odstranění nekrytých ploch, nastavení operačních profilů, práce s náhledem na energetický model, roční bilance sluneční energie dopadající na okenní a dveřní otvory, studie oslunění, nastavení ceny energií, tepelně technické posouzení; modelování TZB rozvodů a jejich úprava, napojování koncových prvků, správa TZB systémů, koordinace – detekce kolizí

C.III KONTROLA MODELU a SPOLUPRÁCE – import/export, DWG, moduly, koordinace

Délka školení: 5 hodin
Základní cena školení: 2 800 Kč / osoba (bez DPH, 2 000 Kč se SP)
Anotace:
Předmětem školení je ukázat podporované způsoby spolupráce s ostatními profesemi pomocí IFC nebo DWG souboru a následná koordinace projektu. Statik ocení analytický model ve formátu SAF. Jeho kvalitu zajistí kontrola modelu. Součástí je také ukázka využití modulů pro koordinaci nebo při práci na rozsáhlém území nebo projektu, kde se části objektů (nebo celé objekty) opakují. Součástí je také vytvoření koordinační situace a práce s S-JTSK souřadným systémem. Kvalitu fyzického modelu lze ověřit integrovaným nástrojem Kontrola fyzického modelu.
Obsah školení:
Způsoby načítání DWG souborů, nastavení exportu a importu výkresů (zobrazení) do DWG, nastavení převodníků DWG; základní import a export IFC modelů; vytvoření, vložení a správa modulů; detekce kolizí, koordinační situace s využitím PMK kreseb.

C.IV REVIZE, SPRÁVA DAT PROJEKTU a IFC

Délka školení: 5 hodin
Základní cena školení: 2 800 Kč / osoba (bez DPH, 2 000 Kč se SP)
Anotace:
Školení se věnuje pokročilé správě výkresové složky, vytváření revizí a publikací edicí výkresů. Zahrnuje správu BIM dat projektu a nastavení systémů vlastností a klasifikací prvků modelu s návazností na export modelu do formátu IFC s využitím těchto dat.
Obsah školení:
Revize, edice, pokročilá publikace výkresů; vytváření a správa vlastností (Správce vlastností) a klasifikací (Správce klasifikací) a jejich využití v modelu nebo při tvorbě výkresů; výrazy ve vlastnostech, export vlastností ve formátu .XLS a import vyplněných hodnot zpět do prostředí ARCHICADu; vazba mezi vlastnostmi a IFC daty; nastavení převodníku IFC, import a export IFC modelů, koordinace.

C.V TEAMWORK a BIMcloud

Délka školení: 5 hodin
Základní cena školení: 2 800 Kč / osoba (bez DPH, 2 000 Kč se SP)
Anotace:
Rozsáhlé projekty často zpracovává tým projektantů, kteří na projektu potřebují pracovat současně. Teamwork je prostředí, které tuto práci umožňuje. Cílem školení je naučit uživatele zprovoznit BIMcloud Server ve své kanceláři a vysvětlit používání Teamworku. Účastnící budou spolupracovat na společném projektu, čímž si plnohodnotně vyzkouší týmovou práci. Školení se zaměřuje i na BIM datové prostředí plné verze aplikace BIMcloud – správa libovolných dat (DWG, PDF, obrázky, IFC, …), pokročilé nastavení oprávnění, záloh a komunikace, sledování změn atd.. Některé funkce předvedené v rámci školení nejsou součástí bezplatné verze BIMcloud Basic.

Obsah školení:
Instalace BIMcloud Serveru – HW, SW a síťové požadavky, správa obsahu BIMcloud Serveru  prostřednictvím BIMcloud Managera– správa uživatelů, přidávání projektů a knihoven, nastavení oprávnění, správa a nastavení souborového serveru, sledování změn uložených dat (odběry), základy práce v Teamworku, modelování společného projektu.

C.VI VLASTNÍ ŠABLONA a PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Délka školení: 5 hodin
Základní cena školení: 2 800 Kč / osoba (bez DPH, 2 000 Kč se SP)
Anotace:
S dobře připravenou firemní šablonou a pracovním prostředím šetříte práci s každým novým projektem. Předmětem školení je seznámit uživatele s tvorbou šablony a upozornit je na možná úskalí. Školení zahrnuje výklad všech vlastností a přednastavení, která je důležité zahrnout do šablony. Výsledná šablona může výrazně zefektivnit práci nejen samostatnému projektantovi, ale i celému projekčnímu týmu.

Obsah školení:
Oblasti nastavení přenášené šablonou, úskalí a zkušenosti s tvorbou šablony, nastavení individuálního pracovního prostředí (klávesové zkratky, rozložení paletek a nástrojových lišt, …).

 


*) Cena za prvního zaměstnance firmy. Cena pro každého dalšího účastníka celého programu ze stejné firmy je 50% z původní ceny.