ArchiFM

ArchiFM.net je software určený pro správu nemovitostí založený na BIM datech. Alfanumerická data jsou plně synchronizována s BIM projekty udržovanými v grafickém prostředí ARCHICADu. V případě ArchiFM.net se jedná o aplikaci běžící ve webovém prohlížeči a data jsou uložena v cloudovém prostředí. Přístup do prostředí aplikace a tedy i k datům je rozdělen na jednotlivé úrovně oprávnění od pouhých pozorovatelů až po administrátora. ArchiFM.net je možné provozovat na různých operačních systémech včetně mobilních.

Úvodní obrazovka ArchiFM.net je tvořena seznamem modulů v podobě dlaždic. Každá dlaždice obsahuje menu s dalším členěním.

Asset planning

se zabývá správou prostor, vybavením budov, pasportizací majetku. Modul je určen k řízení a třídění velkého množství informací. Zde je možno zobrazit budovu ve stromové struktuře v jednotlivých úrovních od podlaží až po místnosti a jejich vybavení, vygenerovat seznam místností nebo seznam inventáře. Ze všech seznamů je možné vytvářet exporty pro jiné aplikace mimo databázi nebo grafické reporty.

 

Repair Maintenance, Planned Maintenance, Work Order Management

Tyto moduly jsou určeny ke správě poruch, údržbě a plánované údržbě. V této sekci reprezentované třemi dlaždicemi mohou uživatelé zadávat požadavky na náhlé případy poruch a stejně tak správci objektů plánovat pravidelný servis či pravidelnou údržbu budov a jejich vybavení. Při vyplňování žádostí lze využívat rozsáhlých předloh popisujících jednotlivé případy servisu a údržby zatříděných do kategorií, případně vytvářet popisy zcela nové. Osoby propojené s případem, tedy osoby hlásící požadavek, osoby, které jsou zodpovědné za servis, atd. je rovněž možno vybírat z databáze. Zadané požadavky se udržují v odpovídajících tabulkách a je možné do nich nahlížet a sledovat tak jejich vývoj. V modulu „Správa poruch“ se udržují havarijní případy a v modulu „Plánovaná údržba“ pravidelné činnosti, jako je úklid, výmalba, servis výtahů, … Kromě hlášených a plánovaných událostí se v těchto modulech nachází i soupis veškerého technického zařízení budov, kterého se rovněž může údržba týkat.

Warehouse Management

Modul eviduje sklad materiálu, náčiní, ochranných pomůcek apod. ArchiFM.net okamžitě informuje o stavu skladu a databáze je opět propojena s dalšími daty jako jsou subdodavatelé obsah skladu využívající. Oprávněné osoby mohou stav skladu plánovat a mohou nastavit alarm upozorňující na nízký stav skladu.

Finance a Analysis

Moduly sledují pohyb financí, pravidelné výdaje za údržbu budov a zařízení, jednorázové náklady na servis a další. Kromě sledování financí již vynaložených lze provádět odhady plánovaných výdajů a porovnávat rozdíly mezi plánem a skutečností. Modul finance sdružuje částky spojené s provozem budovy s financemi souvisejícími se zaměstnanci, subdodavateli, nájemníky, nákladovými středisky, atd. Stále aktuální data je lze získávat v podobě grafů či tabulek. Uživatelé mají často individuální požadavky. Je tedy přirozené, že ArchiFM.net lze upravit a to vývojáři i uživateli. Ve většině případů je možné nové zprávy vytvořit velmi jednoduše.

Tenant

Modul nájemníci tvoří další důležitou část ArchiFM.net. Sdružují se zde veškeré informace související s nájmem prostor a vybavení. S každým nájemníkem je spjata řada informací, jako je prostor, období nájmu, ceny a veškerá dokumentace. Část prostor může být obývána více nájemníky současně. I tuto skutečnost ArchiFM.net zohledňuje. Jiné prostory mohou být pronajaty společnostem jen dočasně.

Human Resources

Modul lidské zdroje shromažďuje informace o jakýchkoliv osobách ve spojení s provozovatelem budovy. Nemusí tedy jít jen o zaměstnance, ale i o obchodní partnery, subdodavatele, … Tato databáze slouží k udržování osobních a kontaktních údajů, údajů o kvalifikaci a profesích a její část je přístupná i ve výše zmiňovaných modulech určených pro správu údržby, hlášení poruch, analýzy, …

Ačkoliv většinu práce odvádíme v kanceláři, často je nutné mít data při sobě v terénu. V další úspoře času nám tak pomáhá mobilní aplikace určená pro os Android ArchiFM – mobile.

ArchiFM.net je dlouhodobě vyvíjená aplikace, která současně sleduje nejmodernější trendy a technologie. Průběžně dochází k rozšiřování funkcionalit s ohledem na požadavky uživatelů. Systém je rovněž připraven na nárůst objemu zpracovávaných dat. Prostředí aplikace ArchiFM.net je možné upravovat na základě požadavků uživatele, aby odráželo firemní standardy. To se týká například specifických datových polí, způsobu zobrazení zpráv, reportů.

Největší předností ArchiFM.net je jednoduchost jeho ovládání spolu s využitím nejmodernějších technologií, rovněž však také využití stávajících grafických dat, kterými zadavatel disponuje. Aktivní propojení alfanumerických a grafických dat eliminuje nadbytečnou práci a chyby a napomáhá tím dosáhnout mimořádně vysoké produktivity práce. Zcela zásadním faktem je, že grafická část FM databáze plně nahrazuje pasport budov. 3D model, jenž je základem grafické části databáze, umožňuje vyhodnocování energetické náročnosti budov či zpracování analýz osvětlení interiéru a je unikátní pomůckou pro popsání daného objektu.

Produktové stránky výrobce >>