Solibri

Solibri Model Checker (SMC) je program určený ke kontrole BIM modelu a to jak pouze jedné profese (stavební projekt) tak i komplexního projektu obsahujícího profese další. SMC analyzuje správnost technického provedení projektu a současně prověřuje, zda projekt splňuje požadavky norem a dalších předpisů. Systém umožňuje snadnou vizualizaci modelu. Kliknutím myši systém „zrentgenuje“ model budovy a odhalí slabá místa konstrukce, vyznačí případné kolize a nedostatky. Pracovat se Solibri Model Checker lze hned po instalaci, úpravy programu či doinstalace dalších komponent není třeba.

SMC je využíván majiteli a uživateli budov pro kontrolu správné funkčnosti budovy, architektonickými a projekčními ateliéry pro kontrolu integrity a správnosti provedení projektu, stavebními firmami pro kontrolu proveditelnosti konstrukce a kontrolu nákladů a facility manažery k inventarizaci či nákladovosti údržby. Cílem SMC je zefektivnit návrh a realizaci projektu díky rychlejšímu zpracování projektové dokumentace, úspoře stavebních nákladů eliminací chyb v projektu, přesnější a denně aktualizované kalkulaci nákladů, transparentnímu řízení projektu a přesnému plánování.

Uživatelské rozhraní

SMC pracuje v prostředí MacOS i Windows. SMC komunikuje přímo s ARCHICADem a dalšími BIM aplikacemi. Program dokáže současně načíst několik IFC a DWG dokumentů do jednoho SMC projektu. Lze načítat aktualizované verze stejného IFC dokumentu. Zkomprimované IFC dokumenty lze načítat bez jejich předchozího rozbalení, což dokáže ušetřit až 80% diskového prostoru. SMC může pracovat s původní barevností načtených modelů nebo využívat vlastní barevná schémata pro rozlišení jednotlivých profesí. Prostředí SMC umožňuje procházet modelem obdobným způsobem jako v počítačových hrách. Pro rychlé vyhledání konkrétních konstrukcí a objektů disponuje program speciálními funkcemi, výběry lze různě třídit. Uživatelské rozhraní SMC sestává ze tří základních oken. Okno zobrazující model slouží pro procházení budovou, ovšem zobrazují se zde IFC modely i případné DWG výkresy. Výsledky vlastní kontroly jsou zobrazovány v dalším okně. Konkrétní chyby v konstrukci zobrazuje třetí okno. Reporty lze generovat ve formátech RTF, PDF a XML. Prezentace výsledků analýz a kontrol jsou generovány automaticky.

Automatická analýza a kontrola projektu

Program vyznačí místa potenciálních problémů přímo ve 3D modelu. Problémy jsou roztříděny do skupin podle jejich závažnosti. Pravidla pro kontrolu jsou součástí instalace SMC a současně si je uživatel může upravovat i vytvářet podle svých potřeb a záměrů. SMC dále generuje výkazy výměr a výkazy prvků s možností je propojit se specializovanými rozpočtářskými programy.SMC disponuje sofistikovaným algoritmem pro hledání a kontrolu únikových cest z budovy, inteligentním vyhodnocováním kolizí mezi konstrukcemi na základě jejich vlastností vycházejících z té které profese. Program dokáže porovnat různý verze modelu i reflektovat vazbu mezi stavebním a statickým modelem v případě, že odpovídající konstrukce byly modelovány rozdílnými nástroji (zeď, sloup, deska, …). Pravidla, jejichž dodržení SMC kontroluje, lze seskupovat do tzv. sad např. integrita BIM modelu nebo dodržení protipožárních norem. Během analýzy modelu SMC automaticky oklasifikuje závažnost nalezených problémů. Tato schopnost odbourává jinak velmi časově náročné vyhodnocování analýz a eliminuje „lidský faktor“. Standardní instalace SMC obsahuje sady pravidel pro kontrolu integrity BIM modelu z pohledu architekty, statika i TZB specialistů.

Výkazy výměr

SMC generuje výkazy výměr

Varianty Solibri

Solibri Model Checker (SMC)

Plnohodná licence Solibri. Provádí kontrolu a analýzu komplexního BIM projektu. SMC načítá modely z programů ARCHICAD, Revit, SCIA, Allplan, DDS-CAD atd. SMC je nezávislý na platformě.

Solibri Model Viewer (SMV)

Slouží k zobrazení IFC a Solibri Model Checker dokumentů. Program je spolehlivý a jednoduchý. SMV dokáže zprostředkovat přínos BIM projektu každému, komu mohou přijít BIM data do rukou. SMV je poskytován zdarma a je nezávislý na platformě.

Solibri Model Viewer Pro (SMV Pro)

Rozšiřuje možnosti SMV o BCF komunikaci (BIM Collaboration Format) umožňující výměnu „anotací“ napříč aplikacemi. Zpřístupňuje filtrování „výsledků kontroly problematických míst“. z plné verze SMC. Cena SMV Pro je 10 EUR měsíčně pro jednoho uživatele.

Solibri Model Optimizer (SMO)

Program dokáže zmenšit velikost IFC dokumentu tak, aby práce s ním byla značně rychlejší, ať už se jedná o otevírání či download. SMO je poskytován zdarma a je nezávislý na platformě.

 

Produktový leták >>
Download zkušební verze SMC >>
Download SMV >>
Nákup SMV Pro >>

 

Srovnávací tabulka SMV a SMV Pro